skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Update: Pensioen, PAWW En Het Functiewaarderingssysteem

KLM update: Pensioen, PAWW en het functiewaarderingssysteem

  • KLM

Tijdens het cao-overleg heeft het extern overleg stilgestaan. De laatste keer was 6 juni. Donderdag 17 oktober hebben we dit weer opgepakt.

Via deze weg informeren we jullie over een aantal onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

PAWW

Voor KLM Grond zijn we overeengekomen dat het derde jaar WW (en WGA) verzekerd is. Hiermee is de maximale duur van deze uitkering verlengd van 24 maanden tot 38 maanden en ook de opbouw hersteld naar 1 maand per dienstjaar. Iedereen met een dienstverband van 10 jaar en langer heeft hier profijt van bij een aanspraak op WW of WGA.

De premie die hiervoor wordt afgedragen door werknemers was 2019 0,3% uit het brutoloon (de premie wordt geheven over het SV-loon). Voor 2020 wordt deze premie 0,4%. Dit is gelijk aan het premiepad zoals destijds is voorzien. De verwachting is dat deze ieder jaar oploopt met 0,1% tot 0,7%.

Wil je meer weten over de PAWW? Stichting PAWW heeft de meestgestelde vragen beantwoord.

DI-budget

Per 1 november kan via het DI-budget ook dagen worden aangekocht. Hierbij gelden dezelfde afspraken als bij het aankopen van vakantiedagen via de cafetaria-regeling. Dat betekent onder andere dat de aangekochte dagen binnen 12 maanden na aankoop gebruikt dienen te worden.

OSG

Om het OSG-systeem (het nieuwe functiewaarderingssysteem voor A en T) te implementeren moet nog veel worden gedaan. Op dit moment is onder andere een set aan referentiefuncties opgesteld, maar de afdelingsomschrijvingen moeten nog definitief worden. Er komen minder afdelingsomschrijvingen dan er waren. De concept omschrijvingen worden gebruikt bij het waarderen en beschrijven van de functies. Het is de bedoeling dat iedereen vóór 1 april weet waar zijn functie is ingedeeld en dat het OSG-systeem per 1 april is ingevoerd.

Cao

De stemming bij over het cao-onderhandelingsresultaat loopt nog tot en met 25 oktober 18:00. Uiteraard informeren we jullie snel nadat we de stemmen geteld hebben. Heb je nog niet gestemd? De uitnodigingsmail voor de stemming vind je in je inbox.

Pensioen

Al lange tijd geleden is een afspraak tussen de bonden en KLM over het aanpassen van de pensioenregeling naar een toekomstbestendige pensioenregeling. Wat nu precies een toekomstbestendige pensioenregeling is? Daar bestaan verschillende ideeën over.

KLM heeft het altijd over een CDC-regeling gehad en bonden hebben dit onderwerp breder aangevlogen (maar CDC niet uitgesloten). De huidige werkelijkheid is dat er in de SER een pensioenakkoord is gesloten die nog uitgewerkt moet worden. Gaan we in overleg over een toekomstbestendige regeling, of wachten we de uitwerking van het pensioenakkoord af?

Voor 2020 ligt een pensioenpremie vast, waarbij het onzeker is of de premie past bij de ambitie. Met andere woorden: kan voor de beschikbare premie wel het pensioen worden aangekocht wat we hebben afgesproken? Afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen, zullen we hierover met KLM in gesprek moeten.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog

Back To Top