skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
De Unie Is Tevreden Over Inhoud Cao-onderwerpen

De Unie is tevreden over inhoud cao-onderwerpen

Na jaren van cao’s waarin heel weinig is afgesproken op inhoud zijn er de afgelopen week over een aantal onderwerpen goed gesproken waarover De Unie heel tevreden is. Veel, soms al lang bestaande, wensen van onze leden zijn nu verwezenlijkt waardoor wij met deze afspraken uitermate blij zijn. Al dit moois loopt helaas wel risico nu FNV-grond weer actie de gaan voeren. De Unie, CNV, VKP, NVLT en ook de vliegers VNV hebben gezegd op inhoud tevreden te zijn met wat er nu op tafel ligt. Voor De Unie is het behoud van deze afspraken dan ook van groot belang. Deze vertegenwoordigen een waarde voor de leden op divers gebied. Eigenlijk hopen wij hiermee voor een ieder wat wils te hebben bereikt.

1. Part 66

KLM is bereid om de AML Part 66 vergoeding (certifying staff E&M, grond cao) met dezelfde percentages als de cao loonronde te verhogen per overeen te komen data.

2. Technische autorisatie- en expertisevergoeding

KLM kent een vergoeding toe aan technisch geschoold personeel, zoals hieronder onder het kopje Doelgroep gedefinieerd, die in het bezit zijn van een wettelijke autorisatie die hen in staat stelt binnen het maintenance proces tenminste het eigen werk af te tekenen. De toeslag wordt toegekend vanwege de extra belasting door begeleiding van de tijdelijke grote instroom en de ervaringsverdunning.

Vergoeding, looptijd en voorwaarden
Deze vergoeding wordt uitgekeerd van 1 oktober 2019 tot en met 28 februari 2022. En bedraagt €40,- bruto per maand voor Cat A, B en C resp. €80,- bruto per maand voor Cat D en level 1,2 en 4.

3. Consignering

KLM stelt voor:

Het vervangen van de 10 uurlonen uit bijlage 20 punt (6) door 10 uurlonen door onderstaand schema.
De tabel als volgt ongewijzigd te hanteren:

1 februari 2019
Werkdag€ 4,37
Zaterdag€ 13,16
Zondag€ 19,46
Niet op zaterdag of zondag vallende feestdag, extra€ 19,46

Aanpassen punt (6) van bijlage 20: consigneringsregel
Indien de consignering (telkens lopend van het einde van een dienst tot de aanvang van de volgende dienst) plaatsvindt op basis van een rooster, worden naast de consigneringsvergoeding de volgende uurloon uitbetaald, ongeacht de consigneringsduur en de buiten de standplaats gewerkte tijd.

1 februari 2019
Werkdag1,2 uurloon
Zaterdag2 uurloon
Zondag2 uurloon
Niet op zaterdag of zondag vallende feestdag, extra2 uurloon 4

4. Tijdelijke regeling ‘deeltijd voorafgaand aan pensioen’ (80/90/100-regeling)

De tijdelijke regeling “deeltijd voorafgaand aan pensioen”:
Werknemers die vallen onder de cao voor KLM Grondpersoneel, die per 1 januari 2019 60 jaar of ouder zijn, kunnen m.i.v. 1 januari 2020 gedurende 5 jaar, gebruik maken van deze tijdelijke regeling “ deeltijd voorafgaand aan pensioen”.
De mogelijkheid om te kiezen voor deelname vervalt op 1-1-2021. Medewerkers die op dat moment reeds hebben gekozen voor (toekomstige) deelname, kunnen wel gebruik blijven maken van de regeling.
De voorwaarden zijn gelijk als de voorwaarden nu.

Toelichting van De Unie
Je moet uiterlijk december 2020 aangeven of je van deze regeling gebruik wilt maken ook al wil je er pas in 2024 gebruik van maken.

5. Nachtdienst vrijstellingen

KLM zal, op verzoek van medewerker en afhankelijk van het aantal te lopen nachtdiensten en de leeftijd van de populatie, in eerste instantie gedeeltelijke nachtdienst vrijstellingen afgeven ten behoeve van een betere verdeling van de lasten (inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting). De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

  • Toekenning van de vrijstelling geldt per roosterperiode (elke roosterperiode wordt opnieuw bekeken welke vrijstellingen gegeven kunnen worden op basis van bezetting en aantal nachtdiensten).
  • KLM zal verder onderzoeken op welke wijze het verlenen van gedeeltelijke vrijstelling werkbaar is en denkt in eerste instantie aan een vast aantal percentages (bijv. 25%, 50%, 75% en 100% ontheffing)
  • Daar waar vrijstellingen zijn afgegeven, kan KLM deze vrijstellingen aanpassen om de lasten evenrediger te verdelen. De wijziging gaat in met ingang van de roosterperiode volgend op de aankondiging aan de medewerker.
  • Reeds toegekende vrijstellingen voor onbepaalde tijd van medewerkers die op het moment van sluiten van het cao-akkoord 62 jaar of ouder zijn, kunnen niet worden herzien.

6. Jokerdagen

KLM stelt voor een pilot bij Ground Services uit te voeren met betrekking tot het invoeren van 2 joker-dagen. Idee achter de jokerdagen is dat de medewerker door het inzetten van een jokerdag een grotere kans heeft om die dag daadwerkelijk vrij te zijn. Deze jokerdagen komen uit de bestaande MV dagen. KLM en werknemersorganisaties stellen daartoe spelregels en evaluatiecriteria op. Partijen hebben de intentie om met ingang van 1 januari 2020 te starten met de pilot.

7. Werkgelegenheid

Partijen spreken af dat gedurende de looptijd van deze cao er geen gedwongen ontslag plaatsvindt op bedrijfseconomische gronden, zolang de instrumenten die hiervoor worden ingezet, zijnde de maximale inzet van interne en externe mobiliteit en professionele begeleiding, toereikend zijn.

Toelichting van De Unie
Dit is dus een verandering t.o.v. de voorgaande afspraken en KLM heeft aangegeven dat voor die medewerkers waarvan KLM afscheid zal nemen dit zal gebeuren langs de voorwaarden zoals weergegeven in bijlage 15 van de cao. Het behouden van bijlage 15 was voor alle grondbonden een belangrijk punt.

8. Pensioenakkoord

In het pensioenakkoord vernieuwing pensioenstelsel van 5 juni 2019 is een pakket van maatregelen benoemd om gezond werkend het pensioen te bereiken. In de aanloop naar structurele maatregelen zijn in het pensioenakkoord overgangsmaatregelen benoemd.

Zodra het wettelijke kader bekend is, heeft KLM samen met werknemersorganisaties de intentie om de aangekondigde overgangsmaatregel te introduceren in lijn met doel en strekking van (de verdere uitwerking van) het pensioenakkoord.

9. Sky Priority frequente dienstreizigers

Frequente dienstreizigers die gemiddeld minimaal 2 keer per maand een dienstreis maken kunnen, na goedkeuring van de EVP van het bedrijfsonderdeel waar de werknemer onder valt, sky priority krijgen. Dankzij de SkyPriority-diensten verloopt het vertrek, overstap of aankomst sneller en kosten de formaliteiten op de luchthaven minder tijd.

10. Duurzaam mobiliteitsbeleid

KLM stelt voor om vanaf 1-1-2020 in een werkgroep in overleg te treden over een integraal beleid te ontwikkelen vanuit een visie op duurzame mobiliteit bezien vanuit zowel medewerkersbehoefte als behoefte vanuit KLM.

11. Vereenvoudiging cao

KLM stelt voor een project op te starten rond de modernisering en vereenvoudiging van de cao. Partijen maken voor aanvang van het project afspraken over de uitgangspunten.

12. Ambitie 30% vrouwen in de top

In cao 2018 zijn partijen overeengekomen in een paritaire werkgroep met elkaar in gesprek te zullen gaan over de maatregelen die KLM neemt om de instroom en doorstroom van vrouwen naar topfuncties binnen KLM te bevorderen.

13. Verkorten werkweek

KLM stelt voor de mogelijkheid te onderzoeken om tot een regeling te komen waarbij een medewerker door middel van inzet van koopverlof en/of beloningselementen (bv. Eindejaarsuitkering / DI-budget) (de facto) een werkweekverkorting kan realiseren met behoud van salaris gedurende een periode langer dan een jaar.

14. Gemiddelde 36-urige werkweek

Om de gemiddelde werkweek van roosters met meer dan 40 nachtdiensten en/of super vroege diensten op jaarbasis te verlagen naar gemiddeld 36 uur per week, spreken partijen af de ER aan te passen.
Het effect is op divisieniveau vastgesteld, het exacte effect verschilt per rooster omdat de extra rust die wordt opgebouwd afhangt van het aantal nachtdiensten en supervroege diensten in het betreffende rooster.

Partijen spreken af de Extra Rust die een nachtdienst oplevert, met ingang van 1-1-2020 te verhogen met 0,09 uur Extra Rust. Dit leidt tot de volgende resultanten van de formule uit bijlage 3D onder 3a, extra rust.

Aantal nachtdiensten per 12 maandenER per nachtdienst
t/m 140,86
15 t/m 521,05
53 of meer1,32
Niet op zaterdag of zondag vallende feestdag, extra2 uurloon 4

Partijen spreken daarnaast af de Extra Rust die een supervroege dienst oplevert, met ingang van 1-1-2020 te verhogen met 0,03 tot 0,30 uur Extra Rust. De benodigde aanpassing van de basisroosters wordt zo snel als mogelijk gerealiseerd na 1-1-2020. Voor deze wijziging is geen instemming van de GC vereist.

Toelichting van De Unie
Bij bijvoorbeeld 53 of meer nachtdiensten leveren deze nachtdiensten op jaarbasis bijna negen dagen ER op. Ook Super Vroege diensten gaan wat meer ER opleveren waardoor deze zware roosters iets lichter worden. Als met al voor medewerkers met dergelijk zware roosters geen overbodige luxe.

15. Vast/Flex

Er zijn verhoudingen toegezegd, waarbinnen KLM de verhouding tussen vaste en flexibele contracten zou willen hanteren. Ook wil KLM mensen aannemen op BBL-contracten en vervolgens een bepaalde tijd overeenkomst aanbieden met ontwikkel mogelijkheden.

16. Co-creatie

KLM en vakbonden bevestigen co-creatie conform afspraak in de cao 2018 voort te zetten conform des tijds overeengekomen doelstellingen.

17. Aanpassing MSG-systeem

Vast salaris
Partijen spreken, mede naar aanleiding van de MSG-evaluatie, af dat het MSG-systeem voor MSG 1-3 wordt aangepast per 1 januari 2020.
Partijen zijn overeengekomen dat de ontwikkeling van het vaste salaris op basis van vaste stappen, van 3,5% over het actuele salaris gaat. De beoordeling zal dus niet meer van invloed zijn op de RSP-ontwikkeling van het vaste salaris.
Dit betekent dat op de salarisdag (d.d. 1 april) het salaris – zolang het maximum salaris nog niet is bereikt – wordt aangepast op basis van een vaste salarisstijging van 3,5%.

Variabel belonen
Partijen zijn overeengekomen om de variabele beloning voor MSG 1-3 – zowel het individuele variabele inkomen van 0-8% als het collectieve resultaat 0-4% – om te zetten naar vaste een eindejaarsuitkering van 8,3334% conform zoals van toepassing is in het A&T systeem.

Toelichting van De Unie
Wij hadden voor de onderhandelingen al uitgerekend wat het effect hiervan zou zijn op een meerjaars gemiddelde. Uiteraard was het KLM resultaat de laatste jaren uitstekend maar ook dat moet je middelen. Als je de gemiddelde beoordeling neemt van deze populatie en het gemiddelde KLM resultaat dan zit in deze aanpassing een plusje voor de MSG 1-3 populatie. Maar belangrijk ook is dat zij nu in de dure december maand weer een extra hebben en niet hoeven te wachten tot april waarin bij een mooi resultaat van KLM de winstdeling ook al uitkeert.
Daarnaast zijn wij van mening dat dit ook zal helpen in het besluit van mensen om door te stromen naar een MSG functie. Het wegvallen van die eindejaarsuitkering bleek namelijk vaak een struikelblok bij medewerkers.

18. ORT en vakantiegeld

Partijen blijven van mening verschillen of KLM de verplichting heeft om vakantiegeld over de onregelmatigheidstoeslag uit te betalen. Om deze discussie te beslechten zullen partijen de bij brief d.d. 5 maart 2019 door de vakbonden aangekondigde arbitrage (ex artikel 3.4 van de cao) zo snel mogelijk na het bereiken van overeenstemming over deze cao opstarten en uiterlijk 31 december 2019 afronden.

19. Pilot zelf inroosteren van KV en MV in teams

KLM stelt voor binnen E&M een pilot zelfroosteren te doen in het kader van teaming. Doel van deze pilot is te onderzoeken wat de effecten zijn van het door een team laten inroosteren van zowel medewerkers- als KLM-verlof. De uitgangspunten t.a.v. op- en afbouw van verlof zoals overeengekomen in de afspraken over vereenvoudigd verlofmanagement blijven van toepassing. Partijen zullen voor 1 maart 2020 nader invulling geven aan de condities en randvoorwaarden van deze pilot.

Bovenstaand heeft warme steun van De Unie en hiermee zijn alle punten die voor de Unie van belang en ingebracht waren zijn in dit overleg tot stand gekomen.

Dan resteert loon en looptijd. KLM heeft hiervoor een eindbod gedaan. Feitelijk betekent dit dat voor KLM dit is wat het is. Het bod van KLM voor 7% over 33 maanden is wel een vooruitgang ten opzichte van 6% over 36 maanden waar we aan het begin van de week stonden. Neemt niet weg dan De Unie, CNV, NVLT en VKP alle vier van mening zijn dat het wel aan de magere kant is maar dat hier sprake is van een eindbod van KLM. Maar goed, KLM is wel eens eerder met een “verbeterd eindbod” of een “hernieuwd eindbod” gekomen en voor het moment gaan De Unie, CNV, NVLT en VKP in overleg met hun achterban. Voor de vliegers is dit een acceptabel bod gebleken.

KLM stelt voor Loon en looptijd het volgende voor in een eindbod

KLM stelt een looptijd voor van 2 jaar en 9 maanden (1 juni 2019 t/m 28 februari 2022).

Per 1 juli 2019 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,00%
Per 1 december 2019 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,00%
Per 1 mei 2020 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,00%
Per 1 december 2020 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,5%
Per 1 mei 2021 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,00%
Per 1 november 2021 worden de salarissen structureel verhoogd met 0,50%
Per 1 februari 2022 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,00%

Toelichting van De Unie
Omdat zowel cockpit als cabine en ook de meeste grond bonden geen uitruil wilden van een deel van de winstdeling tegenover 1,5% extra structureel loon, heeft het alternatieve eindbod op loon met 8,5% niet onze voorkeur. Overigens heeft De Unie diverse berekeningen gemaakt en daaruit blijkt dat zowel bij een 10 als een 15 jaars gemiddelde inclusief alle salarisstijgingen over deze jaren dat het effect van een dergelijke aanpassing eigenlijk nihil is. Als Unie willen wij best aan deze uitruil want structureel is meer zeker, de grondslag over alle toeslagen en betekent ook dat je in mindere jaren dat maar mooi binnen hebt maar betekent ook in goede jaren een lagere winstdeling. Maar zoals gezegd, op de langere termijn bleek het effect nihil en streep je de goede jaren weg tegen de slechte jaren. En wellicht nog belangrijk is dat je voor iedereen hetzelfde systeem moet hebben en het niet zo moet zijn dat er verschillen in de methodiek ontstaan binnen de diverse cao’s.

Uitbetaling winstdeling

De afspraak over uitbetaling van de winstdeling naar keuze van KLM volledig netto, volledig bruto of deels netto en deels bruto die geldt sinds ingang van boekjaar 2018, wordt met ingang van boekjaar 2019 (met evt. uitbetaling in april 2020) als volgt aangepast. Als KLM besluit (deels) netto uit te betalen via de WKR, dan geldt dit voor alle medewerkers. Indien een groep medewerkers financieel nadeel ondervindt van het uitbetalen via de WKR, dan krijgt de betreffende groep in dat geval bruto uitgekeerd.

Toelichting van De Unie
Met deze afspraak beogen partijen het volgende:

  • KLM houdt de mogelijkheid om de WDR via de WKR uit te betalen indien dit financieel gunstig is voor KLM (het is een keuze geen verplichting)
  • Indien KLM kiest voor uitbetaling via de WKR, worden er geen medewerkers uitgesloten van deze wijze van betalen. Een uitzondering geldt enkel indien uitbetaling via de WKR ongunstig is voor de medewerker zelf.

Wet Wieg

In het kader van de invulling van de Wet Wieg deel 2 per 1 juli 2020 (aanvullend geboorteverlof), stelt KLM voor om op verzoek van de medewerker de pensioenopbouw voort te zetten op basis van het oorspronkelijke tewerkstellingspercentage en daarbij behorende werknemerspremie (dit geldt voor Grond, Cockpit en Cabine).

Wat betekent het nu allemaal

Wij moeten als De Unie een en ander eens goed nader bekijken samen met ons kader, en oordelen welke waarde wij aan het totale pakket geven. Maandag 23 september komt de Bedrijfsledengroep van De Unie bijeen en duiden we wat er nu ligt.

Back To Top