skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Cao Grondpersoneel Update: Alle Zaken Van De KLM-voorstellenbrief Op Een Rij

Cao grondpersoneel update: alle zaken van de KLM-voorstellenbrief op een rij

Dinsdag 18 juni bespraken we de voorstellenbrief van KLM voor de cao-periode 2019 – 2020. Hierin blikt KLM terug naar een periode van transformatie en kijken ze uit naar een dynamische toekomst. Zo stelt KLM, dat na een periode van hard werken aan de missie uit 2014, ook in de toekomst investeringen in de klant en medewerkers belangrijk blijven. De missie ‘kosten en schulden verlagen en investeringen verhogen’ blijft daarmee ook de komende jaren leidend.

De uitdagingen voor KLM

In de voorstellenbrief benoemt KLM dé uitdagingen voor de luchtvaartbranche en specifiek KLM zelf:

 • Snel veranderende markt;
 • Actieve en zware concurrentie;
 • Dalende ticketprijzen;
 • Stijgende olieprijzen;
 • Handelsoorlogen die zorgen voor economische onzekerheid;
 • Kritische blik op vliegen vanuit de maatschappij;
 • Schiphol heeft zijn grenzen bereikt.

Dit zijn zaken die bovenop een belangrijke trend komen. De resultaatontwikkelingen van de laatste maanden van 2018 en de eerste helft van 2019 laten namelijk een trend zien die KLM naar eigen zeggen niet kan negeren; stijgende kosten, dalende productiviteit én dalende inkomsten.

KLM-strategie ‘veranderen, meedoen en winnen’ blijft gelden

Het doel om Europa’s meest klantgerichte, innovatieve en efficiënte netwerkcarrier te zijn, blijft KLM richting geven en moet ook na de honderdste verjaardag van het bedrijf zorgen voor de zo hard nodige fitheid. KLM geeft aan dat investeringen in klant en product, mensen en middelen hard nodig zijn. De investeringen die KLM wenst te doen dienen verdiend te worden uit eigen winst. Het opnieuw laten oplopen van de schulden is voor KLM geen optie.

KLM geeft aan dat de strategie ‘veranderen, meedoen en winnen’ zichzelf de afgelopen jaren heeft bewezen.

De belangrijkste cao-punten van KLM

KLM zou graag een cao willen afspreken met een substantiële looptijd met daarin, naast afspraken over loonsverhoging, afspraken die bijdragen aan het vergroten van de wend- en weerbaarheid van KLM en diens medewerkers. KLM geeft daarbij aan dat, onder andere door het verlagen van kosten en verhogen van de productiviteit, de eigen investeringsagenda kan worden zekergesteld en daarmee een bijdrage kan leveren aan de financiering van de loonontwikkeling.

KLM stelt − ondanks haar wens om te komen tot een langlopende cao met een volwaardig pakket aan inhoudelijke en productiviteit verhogende afspraken − voor om een cao af te sluiten met een verantwoorde loonparagraaf, enkele gerichte studieafspraken en slechts de strikt noodzakelijke inhoudelijke afspraken, voortvloeiend uit wetgeving of een andere noodzaak.

Loon en looptijd

De cao’s treden in werking op 1 juni 2019 en lopen tot 1 oktober 2020. De belangrijkste KLM-voorstellen voor de herziening van de loonparagraaf vind je hieronder:

 • Loonsverhoging 2019: per 1 juli 2019 worden de salarissen structureel verhoogd met 1%;
 • Jubileumbonus 2019: vanaf het moment dat de cao-partijen de cao’s overeenkomen, wordt tot aan het einde van het jubileumjaar 2019 aan iedere KLM-medewerker maandelijks een uitkering van 100 euro netto toegekend;
 • Loonsverhoging 2020: per 1 april 2020 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,25%.

Onderstaande bedragen en vergoedingen worden dan op hetzelfde moment en met hetzelfde percentage verhoogd, 1% per 1 juli 2019 en 1,25% per 1 april 2020.

 • Uurloon max- en maximum uurloon-max;
 • Extra vervoersvergoeding voor het hebben van een parkeerkaart;
 • Consigneringsvergoeding;
 • Maximale verzekerde waarde verhuisgoederen per m³;
 • Vaste toelage bijzondere kosten, bijlage 24 artikel 3.3;
 • Minimum schaduwsalaris, bijlage 24 artikel 4.1;
 • Vliegurenvergoeding voor meevliegende dierenverzorgers;
 • Afwezigheidsvergoeding voor meevliegende grondwerktuigkundigen en meevliegende Operations-Officer;
 • Operations-Officers.

KLM is ook bereid om de AML Part 66-/EASA Part 145-vergoeding (certifying staff Engineering & Maintenance, grond-cao) met dezelfde percentages te verhogen per de eerder genoemde data.

Volgens KLM worden met de bovenstaande loonparagraaf, met inachtneming van de structurele loonsverhoging van 1 februari 2019, de inflatie over 2019 en de inflatieverwachting voor 2020 ruimschoots gecompenseerd. Voor 2019 bedraagt de inflatie 2,3%. De inflatieverwachting voor 2020 is 1,4%.

Hier bovenop komt de uitkering van de winstdelingsregeling. De hoogte hiervan is op dit moment nog onzeker. Het is de wens van de vakorganisaties en KLM om de uitkering ook de komende jaren zo hoog mogelijk te laten zijn.

Noodzakelijke inhoudelijke onderwerpen

Aanpassing bijlage 15 grond

Ook stelt KLM voor − gegeven de aflopende mobiliteitsafspraken en de wettelijke wijzigingen rondom de transitievergoeding − dat voor 1 januari 2020 bijlage 15 (de overtolligheidsregeling) in de grond-cao worden herzien. KLM wil een oplossing voor medewerkers die langer dan een jaar in het transitiecentrum zitten en geen passend werk hebben gevonden. Hierover worden door KLM en vakorganisaties nog gesprekken gevoerd. Want als de huidige afspraken niet verlengd kunnen worden, is het van belang dat er afspraken worden gemaakt over hoe KLM omgaat met boventallige medewerkers. Het eerste overleg over de aanpassing van de overtolligheidsregeling hebben we 13 mei gevoerd.

Wat waren de afspraken omtrent lonen en productiviteit

In 2015 tot en met 2017 was de inflatie laag en hebben vakorganisaties en KLM, in het belang van het bedrijf, een nullijn afgesproken en tegelijkertijd afspraken gemaakt om de productiviteit te verhogen en is de winstdelingsregeling geïntroduceerd.

In het jaar 2018 tot en met mei 2019 hebben we de lonen weer structureel laten stijgen, maar is volgens KLM de productiviteit nauwelijks verbeterd.

Wat vindt KLM van de voorstellen van de vakorganisaties

De thema’s uit de voorstellenbrieven van de vakorganisaties, waaronder de voorstellen van De Unie, worden veelal door KLM erkent als belangrijke onderwerpen. Dit zijn thema’s als:

 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Loopbaanbeleid.

Wel stelt KLM vast dat zij en de vakorganisaties een verschillend beeld hebben bij de context waarin deze cao wordt afgesloten. KLM stelt dat veel van de voorstellen van de vakorganisaties vooral kostenverhogend en productiviteitverlagend, en daarmee onverantwoord, zijn. Volgens KLM is dit niet in lijn met de winnende strategie van de afgelopen jaren en het goede resultaat dat met elkaar is behaald. De Unie wil vooral het gesprek aangaan met KLM en laten zien dat investeren in personeel ook investeren in de toekomst is, en daarmee dus ook zorgt voor opbrengst.

Extra cao-onderhandelingen op de agenda

Op basis van de voorstellenbrieven van De Unie, andere vakorganisaties en de KLM-voorstellenbrief, vinden er in de maand juli nog 5 overleggen plaats.

 • 1 juli
 • 3 juli
 • 9 juli
 • 11 juli
 • 12 juli

Wil jij meepraten over de cao-ontwikkelingen?

Ben jij nog geen lid van KLM-Unie of ken jij nog KLM-collega’s die geen lid zijn, maar willen jij en je collega’s wel invloed uitoefenen op jullie arbeidsvoorwaarden? Registreer je gratis en stem anoniem mee.

Back To Top