skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Vraagt Verdere Offers Van Personeel

KLM vraagt verdere offers van personeel

Gisteren heeft De Unie samen met de andere grondbonden een digitale bijeenkomst gehad met KLM. Doel van het gesprek was te praten over de aanvullende maatregelen rond flexibiliteit, verlof en flexibele krachten/tijdelijke contracten. Zoals vorige week aangegeven is De Unie van mening dat in een tijdelijke crisis ook tijdelijke maatregelen genomen moeten worden. KLM heeft dat voorstel in de basis overgenomen. Men wil afspraken maken voor de duur van de periode waarin de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van toepassing is.

Flexibiliteit rond rooster

KLM stelt voor dat ze op korte termijn (uiterlijk dag voor aanvang dienst) dienstaanpassingen kunnen doorvoeren zonder instemming van jou als medewerker naar reeds bestaande diensten in jouw persoonlijke rooster maar ook naar niet-bestaande diensten in jouw rooster (bijvoorbeeld 3 uur later beginnen).

Flexibiliteit rond verlof

KLM wil graag ruimere mogelijkheden om KV-dagen op kortere termijn toe te wijzen, namelijk één dag voor uitvoering. KLM wil ook graag ruimere mogelijkheden om KV-uren toe te wijzen, namelijk op de dag van uitvoering. Deze afspraken gaan over KV-dagen die nog niet in de roosters zitten van medewerkers.

Daarnaast wil men ook ruimere mogelijkheden om KV-dagen en -uren in te trekken, namelijk tot op de dag voor uitvoering en zonder jouw toestemming. Dit laatste ten behoeve van het (hopelijk snel) opschalen. Deze KV-dag en -uren worden op een later moment weer ingezet door KLM als KV-verlof.

Voor wat betreft het intrekken van de KV-dagen tussen Kerst en Oud&Nieuw voor de dagdienst, komt in de voorstellen niets terug. Maar dit heeft te maken met het feit dat KLM van mening is dat hier met de vakbonden geen aanvullende afspraken over gemaakt hoeven te worden. De Unie denkt daar anders over. Laat KLM de koninklijke weg bewandelen door eerst met de vakbonden tot een gedragen principeakkoord te komen. Dan pas kunnen de overeengekomen maatregelen met jou en je collega’s gedeeld worden. De COVID-19 crisis zal niet ineens volgende week over zijn. We zien dan ook niet waarom alle afspraken rond verlof onder stoom en kokend water ineens gecommuniceerd moeten worden. In tijden van crisis kan kalmte ons redden.

Daarnaast wil KLM graag voor de NOW-periode afspreken dat de afbouw (dus opname) van medewerker verlof (MV) gelijk is aan de opbouw. Dit ook voor mensen die hun verlof van 2020 al door het hele jaar hebben ingezet en dus feitelijk niet kunnen afbouwen want dat hebben ze al gedaan.

Unie-voorstel verlof

Rond verlof heeft De Unie een eigen voorstel ingediend. Dit voorstel ziet erop toe dat verlof op een eerlijke manier wordt opgebouwd en afgebouwd voor alle KLM-medewerkers, met om het even welk deeltijdpercentage, ongeacht de hoeveelheid NOW medewerkers hebben. Omdat te bereiken gaat De Unie er vanuit dat elke medewerker in 2020 5 weken verlof moet kunnen genieten (namelijk de toekenning van de basis 25 verlofdagen bij een fulltime dienstverband). Nu is het al zo dat parttime medewerkers ook dezelfde 5 weken verlof kunnen nemen. Op die gedachte heeft De Unie voortgebouwd om een overkoepelend voorstel te doen rond de afbouw en toekenning van verlof in 2020. We hopen dat KLM de meerwaarde van dit plan ziet en zal overnemen. Het pakt namelijk eerlijk uit voor alle betrokkenen.

Meerwerk

KLM wil graag met de bonden afspreken dat nieuwe aanvragen voor structureel of tijdelijk meerwerk op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen worden afgewezen. Tijdelijk meerwerk dat vanaf 1 februari 2020 is toegekend wordt stopgezet op dezelfde gronden. Reeds toegekend structureel meerwerk dat al is ingegaan, blijft gehandhaafd. Is het structureel meerwerk nog niet ingegaan dan wordt het teruggedraaid.

Bepaalde tijdcontracten en uitzendkrachten

KLM wil bepaalde tijdcontracten in de regel niet verlengen of omzetten naar onbepaalde tijdcontracten. Tenzij er grond zijn om af te wijken zoals lange opleiding (bijvoorbeeld GWK) of unieke skill (bijvoorbeeld data engineer). De COO en EVP HR zullen hier beide toestemming voor moeten geven.

Hier werd heel duidelijk dat (een deel van) de grondbonden de NOW-regeling anders interpreteren dan KLM. De Unie snapt dat KLM na de COVID-19 crisisperiode niet ineens van de ene op de andere dag weer op niveau 2019 is, als het daar ooit al weer op komt. We hebben daarom voorgesteld dat er voor zowel collega’s met een bepaalde tijdcontract, welke niet verlengd wordt, als uitzendkrachten die al vertrokken zijn een soort van terugkeergarantie moet komen met een inschaling en vaardigheidsindeling zoals deze bij de betreffende medewerkers was voor de crisis. Als er dan weer inhuur kan plaatsvinden dan zal dit als eerste gebeuren bij deze groep (oud-)collega’s.

Afdronk bijeenkomst

De Unie heeft samen met de andere grondbonden hier en daar verduidelijking gevraagd op de voorstellen. Ook hebben we knelpunten benoemd rond de voorgestelde maatregelen. Helder werd uit het gesprek dat we over nog geen van de maatregelen overeenstemming hebben. Zoals vorige week al aangegeven zijn we als Unie ook op zoek naar de balans. Wat willen we weggeven om het bedrijf te steunen en hoe kunnen we de “pijn” eerlijk verdelen. Maar ook wat wil KLM jou als medewerker als tegenprestatie leveren?

We horen nu al dat het aardigheidje (de bloemen en het diner) dat bij de dienstjarenjubilea hoort, uitgesteld worden tot oktober. NB: Dit is dus niet de jubileum uitkering en de jubileum speld, die krijg je wel gewoon in de maand dat je het jubileum viert. Dan heb je je 25 jaar ingezet voor het bedrijf en dan blijkt ineens 360 euro het bedrijf te kunnen redden… De Unie is van mening dat als je flinke offers van medewerkers vraagt om in deze tijden van crisis bijna 24/7 een standby-dienst te hebben, je ook oog moet hebben dat het bij veel mensen op dit moment in hun privéleven ook crisis is, met thuislerende kinderen, thuisisolatie, extra zorgtaken etc. en dat dus een aardigheidje rond een werkjubileum juist gevierd moet worden.

Hoe nu verder?

In de kadergroep bespreken we de KLM-voorstellen. KLM is het verlofvoorstel van De Unie aan het bestuderen. We proberen daarna met de andere grondbonden tot een gezamenlijke reactie/tegenvoorstel te komen. We hebben met KLM afgesproken dat we deze week nog met elkaar tot een digitale bijeenkomst te komen. We proberen in die bijeenkomst tot definitieve afspraken te komen die we dan aan jou en je collega’s zullen voorleggen.

Back To Top