skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Vakbonden En KLM Gaan Over Arbeidsvoorwaarden

Vakbonden en KLM gaan over arbeidsvoorwaarden

Het is al weer 6 weken geleden dat jij een bericht ontving van De Unie. Dat bericht ging over de maatregelen rond verlof, werktijd, NOW-dagen, oproeping enzovoorts. Ondertussen is De Unie druk bezig gebleven met het vertegenwoordigen van jouw belangen bij KLM, maar ook in de politiek. We hopen dat het met jou en je dierbaren goed gaat. Hou vol, want samen staan we sterk en samen slaan we ons door de coronacrisis heen. Je kunt rekenen op onze steun!

KLM opereert al weer weken in een heel klein netwerk van zo’n 10 tot 15% van haar normale operatie. De Unie hoort, net als jij waarschijnlijk, dat hier en daar geprobeerd wordt om het netwerk met babystapjes uit te breiden. Dat zijn positieve signalen in een tijd waarin KLM over het eerste kwartaal een recordverlies heeft geleden. De Nederlandse overheid heeft daarom aangegeven KLM te willen ondersteunen omdat het KLM ziet als de eerste dominosteen van een hele reeks bedrijven die niet om mogen vallen vanwege het belang voor economie en werkgelegenheid. De Unie complimenteert de overheid met deze visie en is blij dat er steun komt voor KLM.

Vakbonden en KLM gaan over arbeidsvoorwaarden

De overheid geeft aan dat het wel voorwaarden verbindt aan deze steun. Wat die voorwaarden zijn, daar wordt op dit moment over onderhandeld tussen KLM, de overheid en banken. Vakbonden zijn daar niet bij betrokken. Minister Hoekstra heeft richting de pers aangegeven dat er ook op arbeidsvoorwaardelijk terrein zaken aangepast dienen te worden. Er werd door hem gesproken over winstdeling en over de sterkste schouders en de zwaarste lasten.

Hoewel wij op inhoud daar misschien nog wel in mee kunnen gaan, is De Unie principieel van mening dat het aan arbeidsvoorwaardelijke partijen (vakbonden en werkgevers) is om invulling te geven aan noodzakelijke bijdragen van personeel aan het voortbestaan van KLM. Want wij willen niet terug naar de tijd waarin de overheid door middel van een loonwet bepaalde wat de arbeidsvoorwaarden van iedereen in Nederland worden. Bovendien wordt inkomenspolitiek in de Tweede Kamer geregeld via een progressief belastingstelsel en niet via alleen een ingreep bij KLM onder het mom dat dit nu eenmaal de eerste en grootste dominosteen is.

Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, heeft daar op meerdere momenten in de media een heel helder verhaal over gehouden. Je kunt dit onder andere terugluisteren via deze link: https://www.nporadio1.nl/1-op-1/onderwerpen/536203-reinier-castelein-vakbond-de-unie-politici-blijf-van-salarissen-af. Je kunt deze link ook delen met collega’s en andere belangstellenden. Het geeft namelijk exact weer hoe De Unie staat voor jouw belang in tijden waarin de overheid meent eenzijdig in jouw arbeidsvoorwaarden te moeten ingrijpen.

Vanuit dit principiële uitgangspunt heeft De Unie, samen met NVLT en VNV, een intentieverklaring opgesteld. Deze verklaring bevat twee boodschappen namelijk (1) bedankt overheid dat u KLM ondersteunt maar (2) laat de arbeidsvoorwaardelijke invulling over aan vakbonden en KLM. Waarbij we nadrukkelijk de intentie uitspreken om, net als tijdens voorgaande crises (zoals Golfoorlog, 9-11, SARS, enzovoorts), onze verantwoordelijkheid te pakken om het voortbestaan van KLM te garanderen met daarbij zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid en arbeidsperspectief. Je kunt de intentieverklaring hier downloaden en lezen. Dit sluit ook nauw aan op het einde van het laatste nieuwsbericht van 2 april. Daarin geven we aan dat het onontkoombaar lijkt dat er na afloop van alle crisismaatregelen wel langdurige gevolgen zullen zijn voor de werkgelegenheid bij KLM. En dat De Unie pal blijft staan voor jouw belang in relatie tot het belang van KLM (zie http://nlunie-batistini.savviihq.com/akkoord-dispensatie-cao-overige-maatregelen/)

Overigens is er tot op heden rond (het inleveren van) arbeidsvoorwaarden nog niets bekend, laat staan afgesproken tussen vakbonden en KLM. De Unie heeft de afgelopen weken op arbeidsvoorwaarden wel wat successen geboekt.

Arbeidsvoorwaardelijke successen: Cafetariadagen en jeugdlonen

De Unie heeft samen met de andere grondbonden en KLM een aantal zaken versneld afgehandeld. Dit omdat wij van mening zijn dat we ons nu zoveel als mogelijk bezig moeten houden met het voortbestaan van KLM. Belangrijke randzaken moeten dan zo veel als mogelijk afgehandeld zijn.

We hadden al gemeld dat De Unie met KLM had afgesproken dat de vervaltermijn van de cafetariadagen en de dagen die met DI-budget aangekocht, van 1 jaar naar 5 jaar zou gaan. De definitieve afspraak moest nog even wachten op het akkoord van de andere vakbonden. In de laatste week van april is dat akkoord er definitief gekomen. Na onze oproep, ons bericht van 24 februari, (http://nlunie-batistini.savviihq.com/klm-update-cao-en-lopende-zaken/) om toch vooral problemen rond het vervallen van deze dagen te melden, hebben wij van een tiental leden een melding gehad. Voor hen en alle andere collega’s hebben we nu een goede afspraak gemaakt. De dagen vervallen dit jaar niet, maar pas na 5 jaar. Onderdeel van de afspraak is dat jij en je collega’s niet meer dagen kunnen kopen wanneer je op het moment van aankoop een saldo aan MV-dagen hebt van meer dan 25 dagen. Omdat we weten dat er collega’s zijn die via de aankoop van dagen een verkorte werkweek realiseren, en dat met de afspraak over de 25 MV-dagen nu niet meer mogelijk is, hebben we afgesproken dat we voor het einde van het jaar een regeling gaan maken om dit vanaf 2021 mogelijk te maken. Dit volgt nog uit de afspraken in de cao van 2019.

De grondbonden hadden op initiatief van De Unie een arbitrage gestart rond de jeugdlonen. Kort en goed lag er een verschil van interpretatie. De vakbonden vinden dat wanneer je valt onder de jeugdloonschalen (tot en met 21 jaar) je met je verjaardag ook betaald moet krijgen naar het jeugdloon passend bij die hogere leeftijd. KLM vond dat deze medewerkers net als alle collega’s pas per april van ieder jaar over zouden gaan naar het hogere salaris passend bij de leeftijd. Concreet zou dit bijvoorbeeld inhouden dat iemand die vandaag, 15 mei 2020, de leeftijd van 19 jaar bereikt, pas op 1 april 2021 het loon wat bij de leeftijd 19 jaar zou ontvangen. We hebben nu afgesproken dat, in het hiervoor genoemde voorbeeld, deze persoon vanaf 1 mei 2020 het salaris ontvangt dat hoort bij de leeftijd van 19 jaar. We zijn blij dat we hiermee een langdurig verschil van inzicht hebben opgelost.

Jaarlijkse verhoging A&T-schalen terug naar 1 april

Voor medewerkers in A-en T-schalen is eerder gecommuniceerd (zie ook ons Unie-bericht van 18 maart 2020: http://nlunie-batistini.savviihq.com/20200318-akkoord-met-klm-over-te-nemen-maatregelen/) dat hun jaarlijkse salarisstap, voor zover het schaalmaximum nog niet is bereikt, op 1 oktober plaatsvindt, in plaats van 1 april. Dit vanwege de implementatie van OSG per oktober 2020.

Met KLM is afgesproken dat deze salarisstap toch plaatsvindt per 1 april in het huidige A&T-systeem. Als gevolg hiervan vervalt de eenmalige compensatie die medewerkers bij een hogere inschaling in het OSG-systeem zouden ontvangen over april tot en met september. Medewerkers die in het A&T-systeem op hun maximumsalaris zitten en daardoor per 1 april geen verhoging ontvangen én in hun nieuwe OSG-schaal nog wel kunnen groeien, ontvangen bij de invoering van OSG hun jaarlijkse verhoging volgens de afspraken in het OSG-systeem. Vanaf 2021 ontvangen alle medewerkers, voor zover het schaalmaximum nog niet is bereikt, hun jaarlijkse verhoging per 1 april volgens de afspraken in OSG.

Voor deze maatregel is gekozen omdat de uitvoering van de eerder overeengekomen compensatie met de verschuiving naar oktober te complex werd. Met KLM is afgesproken dat medewerkers die een A- of T-functie uitoefenen per e-mail een persoonlijk bericht gaan ontvangen of wellicht inmiddels al ontvangen hebben.

Vrijwillige Vertrek Regeling KLM breed

De Unie is op 7 mei 2020 door KLM geïnformeerd over het voornemen om een KLM-brede VVR in te stellen. De exacte regeling kan pas later worden gecommuniceerd, omdat KLM nog wacht op een uitspraak van de Belastingdienst of de VVR in hun ogen specifiek een regeling voor vervroegde uittreding is waar ze een zogenoemde RVU-boete (van 52%) op moeten heffen. De laatste berichten zijn dat de Belastingdienst inmiddels heeft vastgesteld dat er geen RVU-boete geheven hoeft te worden. KLM is nu de laatste hand aan het leggen aan deze vrijwillige vertrekregeling. Pas als KLM de definitieve regeling heeft vastgesteld kunnen wij deze aan je beschikbaar stellen.

Belangrijk is wel te realiseren dat De Unie heeft aangegeven dat het een eenzijdige KLM-regeling is die niet met de vakbonden is overeengekomen. Ook heeft De Unie aangegeven dat er tot 1 januari 2021 een Mobiliteitsprotocol 2015 geldt, waarin ook een VVR is afgesproken. Samen met de grondbonden heeft De Unie KLM aangegeven dat deze met de vakbonden afgesproken VVR van toepassing is op de collega’s die langer dan één jaar in het transitiecentrum zitten. En dat dus niet de nieuwe VVR op hen van toepassing is.

De keuze van De Unie om geen deelgenoot te zijn van deze nieuwe KLM-brede VVR komt voort uit de gedachte dat er waarschijnlijk straks sprake zal zijn van gedwongen vertrek en dat we dan over Bijlage 15 van de cao zullen spreken. We kunnen ons kruit daarom nu beter droog houden. We denken dat in de praktijk de VVR toch vooral interessant is voor twee groepen medewerkers: namelijk medewerkers die op korte termijn al zicht hebben op ander werk of medewerkers die op korte termijn zicht hebben op pensioen. Uiteraard staat De Unie klaar om je bij te staan in de keuze of deze KLM-brede VVR interessant is voor jou, maar dat kan pas wanneer exact bekend is hoe de regeling eruit komt te zien. Zodra wij daarover meer weten zullen we dat in een nieuwsbrief en bericht op klm.unie.nl laten weten. Zojuist hebben de bonden een uitnodiging gehad om op 20 mei aanstaande uitleg te krijgen over de definitieve regeling. We zullen daarna uiteraard jullie van onze bevindingen deelgenoot maken. Dus stay tuned.

Pensioen

Woensdag 13 mei 2020 heeft De Unie samen met de andere grondbonden en KLM gesproken over pensioen. Zoals in ons nieuwsbericht van 24 februari 2020 (http://nlunie-batistini.savviihq.com/klm-update-cao-en-lopende-zaken/) is de pensioenpremie die wordt ingelegd niet meer toereikend voor de pensioenopbouw die we met elkaar hebben afgesproken. Dit heeft alles te maken met de gedaalde rente en uitkomsten van de commissie parameters die een nog lagere voorschrijft voor 2021. De premie voor 2020 is al niet toereikend en het pensioenfonds heeft aangegeven dat als wij voor 2021 geen nieuwe afspraken maken, ze genoodzaakt is om de pensioenopbouw met zeker 20% te verlagen. We spreken al jaren over het toekomstbestendig maken van de pensioenregeling. Vorig jaar is er een werkgroep geweest (waaraan ook een kaderlid van De Unie heeft deelgenomen) die hierover een advies heeft gegeven. De komende maand staan er meerdere digitale bijeenkomsten gepland met het uiteindelijke doel om te komen tot een toekomstbestendige afspraak voor 1 juli 2020. De eerstvolgende is 25 mei aanstaande.

Het zal nog een hele kluif worden om dat doel te bereiken. Waarbij de grote vraag voor De Unie op dit moment is: wat kan en wat wil KLM extra bijdragen om de huidige pensioentoezegging overeind te houden? Maar ook wat kunnen en willen medewerkers extra bijdragen om de huidige pensioentoezegging overeind te houden? Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar jouw antwoord op deze laatste vraag. Je kunt je antwoord, maar ook andere vragen of opmerkingen, sturen naar gertjan.tommel@unie.nl of bellen met Gertjan op nummer 06-52522034. De pensioendelegatie van De Unie bestaat uit Menno Ritsema, Onno Groen, Piet-Hein van Walderveen en Gertjan Tommel.

Zekerheid in onzekere tijden

We begrijpen dat inmiddels de geruchtenmachine op volle toeren loopt. Ook wij hebben KLM de afgelopen periode gevraagd of er al meer gezegd kan worden over post-coronacrisis plannen voor KLM. En wat KLM daarbij kan zeggen over de personele consequenties. KLM heeft tot op heden aangegeven dat ze uitgaan van meerdere scenario’s en dat alle scenario’s uitgaan van een kleinere KLM. Maar hoe exact de plannen eruitzien, kon men nog niet vertellen.

De Unie wil graag in deze onzekere tijden, jou en je collega’s zekerheid bieden. Wij realiseren ons dat die zekerheid helaas onmogelijk is. Het enige zekere wat we je kunnen aanbieden is dat we je op de hoogte houden, dat we je vragen zo eerlijk en oprecht mogelijk zullen beantwoorden, dat we je zullen betrekken bij het wikken en wegen over de plannen van KLM en de consequenties die daaraan zitten en over de insteek die De Unie heeft. Over die insteek bij KLM zullen we je volgende week verder berichten. Wellicht is er op dat moment ook meer bekend over de steunplannen van de overheid en de uitwerking van de herstructureringsplannen door KLM.

Voor nu wensen wij jou en je dierbaren een goed weekend. Houd afstand en blijf vooral gezond.

Met vriendelijke groet,
De Unie-onderhandelingsdelegatie

Guus Ottenhof
Piet-Hein van Walderveen
Erik Zwart
Gertjan Tommel

Back To Top