skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Afspraken Rond Flexibiliteit En Verlof

Afspraken rond flexibiliteit en verlof

  • KLM

De eerste NOW-periode van KLM loopt op 15 juni 2020 af. De regering heeft de afgelopen tijd gewerkt aan aangepaste steunmaatregelen voor een tweede NOW-periode. KLM zal ook van deze steunmaatregelen gebruikmaken omdat de business onverminderd slecht is. Op 29 mei 2020 heeft De Unie samen met de andere grondvakbonden en KLM een overeenkomst bereikt over maatregelen rond verlof en flexibiliteit tot 25 oktober 2020. Deze datum is gekozen omdat deze samenvalt met de datum waarop de zomerroosters aflopen. Het duurde tot gisteren, 9 juni, om overeenstemming te krijgen over de precieze tekst.

Het overeengekomen protocol kun je hier downloaden
De afspraken spreken voor zich – lees ze alsjeblieft eerst even voordat je deze nieuwsbrief verder leest – maar hierna willen we toch wat nadere toelichting geven. De afspraken gelden alleen voor de periode 15 juni tot 25 oktober 2020.  Verder praten we je ook kort bij over de ontwikkelingen rond het pensioendossier. Daarnaast geven we wat uitleg over een looncorrectie bij collega’s die mogelijk onterecht een feestdagtoeslag hebben gekregen over NOW-dagen die op één of meerdere feestdagen in april en mei vielen.

Opbouw = Afbouw Medewerker Verlof (MV)
Zoals je weet, heeft De Unie tijdens de onderhandelingen over de maatregelen voor de eerste NOW-periode, al een eerlijk voorstel ingediend voor de opbouw en afbouw van Medewerker Verlof (MV). Dat voorstel is nu in iets aangepaste vorm overgenomen. We hebben afgesproken dat het wettelijke MV dat je op 1 januari 2020 hebt bijgeschreven gekregen voor 2020 daadwerkelijk moet worden ingezet in 2020. Voor collega’s met een voltijdsdienstverband zijn dit 20 MV-dagen. Voor collega’s met een deeltijddienstverband is het aantal naar rato van het dienstverband.

De afspraak is dat iedere collega vóór 15 september 2020 moet aangeven wanneer je vóór 31 december 2020 je MV wilt genieten. Het grote voordeel van deze afspraak is dat al het verlof dat je op dit moment hebt genoten, meetelt voor het opnemen van de 20 MV-dagen. Zo kregen wij vele berichten van collega’s die al in de maanden januari, februari en maart flink wat verlof hadden genoten en het niet fijn vonden dat ze in de afgelopen NOW-periode verlof MOESTEN opnemen. Of dat men graag wilde kiezen om verlof op te nemen na afloop van de NOW-periode.

Om niet weer in dezelfde situatie terecht te komen, hebben we afgesproken dat we nu dus ook het verlof dat je hebt gehad tot nu toe meegerekend zal worden in het bepalen hoeveel verlof je nog tot 31 december 2020 moet inplannen. Daarnaast kun je vanaf nu dus je verlof tot het einde van het jaar inplannen en hoeft dat niet persé te vallen in de komende periode tot 25 oktober. Wat De Unie betreft een afspraak die recht doet aan de bijzondere situatie waarin KLM verkeert, maar ook aan het recht dat jij hebt om zelf te bepalen wanneer je verlof wilt genieten.

Flexibiliteit in roosters, diensten en KV-uren
De afspraken over flexibiliteit en KV-uren zijn in de basis gecontinueerd. We hebben wel hier en daar wat aanpassingen gedaan om het beter bij jouw privésituatie aan te laten sluiten.

Wat is hetzelfde gebleven?
De afspraken rond het intrekken en toewijzen van KLM-verlof (KV) zijn ongewijzigd gebleven. Daarover hebben we in onze nieuwsbrief van 2 april 2020 al uitgebreid over geschreven. Deze nieuwsbrief kun je hier teruglezen.

Wat is veranderd?
De afspraken rond flexibele diensten, oftewel dienstaanpassingen, hebben we iets aangepast. KLM kan nog steeds op korte termijn dienstaanpassingen doorvoeren, maar we maken daarbij onderscheid tussen dienstaanpassingen die meer dan één dag voorafgaand aan de dag van uitvoering plaatsvinden en die minder dan één dag voorafgaand aan de dag van uitvoering plaatsvinden.

Deze laatste aanpassing, dus aanpassing van je dienst binnen één dag van uitvoering, kan uitsluitend plaatsvinden op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming, oftewel op basis van vrijwilligheid. Dit geldt uiteraard niet voor NOW-dagen. NOW-dagen mogen gewoon worden ingetrokken en dan loop je de onderliggende dienst die jou al bekend was.

De aanpassing van je dienst meer dan één dag voorafgaand aan de dag van uitvoering kan door KLM zonder jouw toestemming gedaan worden. We hebben wel afgesproken dat KLM zo veel als mogelijk ook deze dienstaanpassingen op vrijwillige basis zal invullen. KLM zal daarom onder de betreffende collega’s een uitvraag doen om te kijken of er vrijwilligers zijn voor de betreffende dienstaanpassing. Mocht dit tot onvoldoende resultaat leiden dan kan KLM alsnog zonder jouw instemming je dienst aanpassen.

Gedwongen ontslagen voorkomen
We hebben in het protocol als laatste opgenomen dat KLM er alles aan zal doen om gedwongen ontslag tot 25 oktober 2020 te voorkomen. Om die reden is er momenteel een vrijwillige vertrekregeling (VVR) KLM-breed opengesteld. Zie hierover ook onze nieuwsbrief van 20 mei 2020.

KLM kon deze afspraak over geen gedwongen ontslagen betrekkelijk eenvoudig maken, omdat als je kijkt naar de doorlooptijd van een organisatiewijziging (reorganisatie) het niet te verwachten is dat dit vóór 25 oktober 2020 afgerond is.

Allereerst ligt er nog geen uitgewerkt plan. In de tweede plaats moeten wij als vakbonden ook op grond van de cao (artikel 4.3) door KLM uitgenodigd worden om te praten over de reorganisatie en een eventueel sociaal plan. Bijlage 15 van de cao (overtolligheidsregeling) is na 31 december 2020 weer van toepassing, maar de tekst daarvan is nog van voor alle aanpassingen in het ontslagrecht, AOW en andere sociale verzekeringen. Er ligt een afspraak om daarover in gesprek te gaan om tot aanpassing naar de huidige tijd te komen. Die gesprekken zullen, zo is de stellige verwachting van De Unie, vast de komende tijd van start gaan maar niet noodzakelijkerwijs snel tot een akkoord leiden. Ten derde, zullen alle betrokken ondernemingsraden, divisieraden, groepscommissies op een ordentelijke wijze hun advies over de voorgenomen aanpassingen en de daarbij horende consequenties moeten kunnen geven. Dat kost tijd want het moet zorgvuldig gebeuren.

Gisteravond, 9 juni 2020, hebben de vakbonden van KLM een uitnodiging gehad om te gaan praten over een vernieuwd sociaal plan.

Uiteraard houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen op dit vlak.

Stemmen
Onze Unieleden en Unie-geregistreerden die zich met een @klm-e-mail geregistreerd hebben, zijn per e-mail bericht om te kunnen stemmen. Je kunt de afspraken uit het protocol hier (nogmaals) downloaden. We hebben ons stemformulier tot vrijdag 12 juni 2020 16.00 uur opengesteld.

Correctie feestdagtoeslag over april en mei
Bij collega’s die op één of meerdere feestdagen in april en mei een NOW-dag hebben gehad en als gevolg daarvan niet hebben gewerkt, is de uitbetaling verkeerd gegaan. Ongewild is deze dag aangemerkt als werkdag en is de toeslag over de feestdag toegekend en uitgekeerd aan deze collega’s. Aangezien de toeslag op een feestdag al tientallen jaren uitgekeerd wordt als je deze ook daadwerkelijk hebt gewerkt, zal er een correctie gaan plaatsvinden voor die collega’s die op die dag niet gewerkt hebben maar desondanks toch de toeslag hebben ontvangen. Uiteraard zal KLM hier met de betreffende medewerkers over communiceren.

Aanpassing reiskosten
KLM heeft de vakbonden laten weten dat ze de vervoersregeling in onze cao strikt gaat toepassen. Dat betekent dat binnenkort de reiskostenvergoeding zal plaatsvinden op basis van het aantal opkomsten. Exact zoals beschreven in de cao. Ze deden dit tot op heden nog niet vanwege de administratieve bewerkelijkheid en de kosten die daarmee gepaard gingen. Omdat het aantal opkomsten ook naar de voorzienbare toekomst over de hele linie enorm laag is, zijn de baten van het niet uitkeren van de reiskosten hoger dan de administratieve lasten. KLM zal hierover nog communiceren. De vakbonden hebben aangegeven dat er vanuit de fiscus geen belemmering is om de vergoeding toch te blijven uitkeren. En dat mensen die vanuit huis werken wel te maken hebben met de vaste kosten van hun transportmiddel maar ook met de extra kosten van het thuis werken. Het leidt voor de werknemer in die zin tot een lastenverhoging. We snappen de stap van KLM wel, maar betreuren het ook.

Tot slot
Zoals eerder aangegeven zijn we ook in gesprek over een toekomstbestendig pensioen. Deze gesprekken vinden op dit moment plaats. Het is nog te vroeg om hier definitieve uitspraken over te doen. We hopen de komende tijd overeenstemming te bereiken. Op basis van het verloop van de gesprekken, schatten wij dat er uiteindelijk afspraken met KLM te maken zijn om de huidige pensioenopbouw voort te zetten. Welke afspraken we ook maken, Unie-leden kunnen daar hun stem over uitbrengen. Als alles volgens plan gaat dan zullen we jou en je collega’s volgende week nader informeren in een volgende nieuwsbrief.

Mocht je in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben dan kun je deze kwijt op gertjan.tommel@unie.nl of via 06-5252 2034.

Met vriendelijke groet,
De Unie-onderhandelingsdelegatie,

Guus Ottenhof
Piet-Hein van Walderveen
Erik Zwart
Gertjan Tommel

Back To Top