skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Cao: Eindstreep In Zicht?

KLM cao: eindstreep in zicht?

Op vrijdag 9 september 2016 heeft KLM aan De Unie en de collegabonden een toelichting gegeven op het ‘hernieuwde ultieme bod’, dat is ontstaan na onderhandelingen met alleen de FNV. Wij hebben KLM er vooral op aangesproken dat deze afspraken niet gemaakt zijn in openheid en gezamenlijkheid met alle bonden. Ook hebben wij al aangegeven dat door deze nieuwe voorstellen op een aantal punten onevenredige verschillen tussen groepen onder het grondpersoneel ontstaan. De cao-onderhandelingen worden voortgezet op 30 september 2016 met de bedoeling dan tot een akkoord met alle vijf de grondbonden te komen.

Wisseldienst vs dagdienst

De voorstellen over het verbod op uitbesteding en verbetering van arbeidsomstandigheden uit het opleidings- en ontwikkelingsfonds zijn alleen gedaan voor Groundservices, E&M en Cargo. De Unie is van mening dat dit voor alle bedrijfsonderdelen moet gelden. Waarbij de extra besteding voor arbeidsomstandigheden eigenlijk helemaal niet uit dit fonds betaald zou moeten worden. Wij zullen voorstellen doen om deze onderwerpen evenrediger toe te passen.

‘Behoud’ van ouderendagen

Hier is een voorstel gedaan, dat voorziet in een gedeeltelijke compensatie voor het verlies van de ouderendagen (HV) in de wisseldienst. Vanaf 2023 wordt voor de wisseldienst meer extra rust (ER) toegekend, onder inlevering van de HV dagen.

Dit is een duidelijke verbetering voor wie 50 jaar of jonger is in 2016 en in wisseldienst werkt. Het volledig verlies van HV wordt nu voor een deel gecompenseerd met extra ER.

Voor wie in 2016 50+ is en in wisseldienst werkt is de compensatie in veel gevallen slechter dan de HV die in het eerste ultieme bod behouden werden. Dit is vooral afhankelijk van de basis ER die je rooster oplevert. Je kunt hier een spreadsheet downloaden om de effecten voor jezelf te berekenen op basis van je leeftijd en de ER in je rooster.

Voor de dagdienst medewerkers is er géén compensatie voor wie in 2016 50 jaar of jonger is. De opbouw van HV blijft hier vervallen. De 50+ dagdienst medewerkers in 2016 houden wat ze hebben tot hun pensioen of kunnen nog maximaal 5 dagen opbouwen vanaf 57 jaar. Ook de gevolgen voor de dagdienst kun je in de spreadsheet terugzien.

De Unie zal voorstellen doen om deze onevenwichtigheid alsnog weg te nemen in een nieuwe cao.

Nachtdiensten

Over het beperken van nachtdiensten heeft De Unie al meerdere cao-voorstellen ingediend. Deze zijn eerder niet gehonoreerd. Er is nu een nieuw voorstel gedaan, waarbij onderzocht gaat worden “hoe gehele of gedeeltelijke vrijstelling van nachtdiensten mogelijk te maken is voor hen die 10 jaar voor AOW-leeftijd zitten.” De Unie stelt voor om een nachtdienstenstaffel, zoals diverse keren door De Unie voorgesteld, als oplossing daarvoor op te nemen in de nieuwe cao.

Leeftijd 56-57 maximaal 47 nachtdiensten per jaar
Leeftijd 58-62 maximaal 30 nachtdiensten per jaar
Leeftijd 63 tot pensioen maximaal 17 nachtdiensten per jaar

Opmerkingen eerste ultieme bod

In de ledenraadpleging rond het eerste ultieme bod hebben de leden meerdere opmerkingen gemaakt. Ook deze zullen wij bij het vervolg van het cao-overleg inbrengen.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

 • Protocollaire afspraak dat bezuinigingen alleen bestemd zijn voor Nederlandse groei bij KLM. Afspraken vervallen bij verschuiving van productie naar Frankrijk of ander buitenland.
 • Verlofmanagement:
  – OV (medezeggenschap) dagen naar zeggenschap werknemer
  – de bijzondere CL dagen bij Passage benamen als ‘CP’ en voegen onder zeggenschap werknemer;
 • Levensfase Bewust Personeelsbeleid:
  – peildatum voor leeftijd bij overgangsmaatregel 50+ HV dagen en Regelingen deeltijdpensioen en vaststellen aantal HV dagen verschuiven naar 1-1-2017;
 • Regeling ‘deeltijd voorafgaand aan pensioen’:
  – ook variant 90%-90%-100% mogelijk maken;
  – indien de regeling onverhoopt fiscaal niet meer mogelijk zou raken: dan worden de kosten van KLM voor de hogere pensioenopbouw toegevoegd aan het salaris van de werknemer.

Tevens kan de werknemer er dan voor kunnen kiezen om weer terug te gaan naar 100% werken (de toevoeging van de extra kosten aan het salaris komt dan te vervallen).

 • Deelnemers Bijdrage Compensatie pensioen: de kostenneutrale toepassing ook over 2017 afspreken;
 • Duurzame inzetbaarheid: concretisering van de voorstellen rond ‘de evaluatie van instrumenten in het kader van duurzame inzetbaarheid’ en ‘de regeling op basis waarvan werknemers een beroep op het opleidings- en ontwikkelingsfonds kunnen doen’.

Overleg met kaderleden

Op 28 september 2016 bespreken wij de definitieve voorstellen voor de 30e met de kaderleden in de bedrijfsledengroep. Vóór het vervolg van het cao-overleg zullen we ook jullie weer op de hoogte stellen van het volledige overzicht.

Akkoord over nieuwe cao

De leden van De Unie hebben ingestemd met het eerste ultieme bod. Daarbij hadden wij echter een aantal voorbehouden gemaakt. Nu zijn er aanvullende voorstellen toegevoegd in een hernieuwd ultiem bod. Eerst na een definitief einde van de cao-onderhandelingen zullen we samen met de kaderleden de stand opmaken. Samen zullen we ook bekijken of er voldoende gehoor is gegeven aan onze aanvullende voorstellen en of alsnog een akkoord kan worden gegeven.

Koninklijk aanbod voor nieuwe leden

Een groot aantal KLM collega’s heeft in de afgelopen weken besloten om lid te worden van De Unie. Ongetwijfeld ken je collega’s die nog geen vakbondslid zijn. We willen je vragen om hen te overtuigen om lid te worden van De Unie. Op die manier worden zij ook echt gehoord! Juist nu is het extra belangrijk om aangesloten te zijn bij een vakbond met een eigen geluid.

Registeren

Is je collega of ben je zelf (nog) geen lid maar wil je wel op de hoogte gehouden worden over het overleg met KLM? Dan kun je er ook voor kiezen om je gratis te laten registreren op ons collegiale platform klm.unie.nl.

Mede namens de cao-delegatie van De Unie,
Guus Ottenhof, Piet-Hein van Walderveen en Erik Zwart

 

Joop Hofland
Sr. Belangenbehartiger

Back To Top