skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Toelichting En Raadpleging Nieuwe Cao

KLM: Toelichting en raadpleging nieuwe cao

In onze laatste info hebben we je op hoofdlijnen geïnformeerd over het resultaat van de onderhandelingen voor de Grond cao. Afgelopen dagen is er hard gewerkt aan het definitieve document waarin alle afspraken zijn beschreven. In deze info willen we dit document met jou delen en kort toelichten. Daarnaast willen we je vragen je mening over het resultaat kenbaar te maken.

 

Registreer je gratis en krijg direct invloed op je cao!

Toelichting bij het resultaat

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage:
De Unie heeft zich afgelopen maanden erg ingezet om de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage per 1 maart jongstleden te laten stoppen. Ook de International Labour Organization (ILO) is daar altijd duidelijk over geweest. Het is niet eenvoudig geweest KLM en ‘de politiek’ te overtuigen, maar het goede nieuws is dat het wel is gelukt. Daarmee zijn – na de correctie van de 2x 2,5% loonsverhoging uit de vorige cao – alle arbeidsvoorwaardelijke bijdragen gestopt. Van de al ingehouden arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in 2022 zal een herberekening worden gemaakt en eventuele correcties vinden in december 2022 plaats. Dat geldt ook voor de uitbetaling van een eventueel restant winstdeling 2019.

Loon
De lonen en loonschalen zullen tweemaal met 2% (beide met een bodem van 80 euro) worden verhoogd.
In totaal betekent dit dat – op basis van de eindsalarissen in de schalen en de eerdere correctie van de tweemaal 2,5% uit de vorige cao – in één jaar tijd de salarissen met een totaal percentage van tussen de 9,3% en 11,1% stijgen. Wanneer je nog niet je eindsalaris hebt bereikt kan, door de bodem van 80 euro, in de lagere schalen dit percentage nog hoger zijn.
Daarnaast is – door middel van een ingroeimodel – een ‘bodem’ van 14 euro per uur afgesproken en worden de jeugdschalen per 1 augustus 2022 afgeschaft.

Woon-werk verkeer
KLM zal tijdens de looptijd van de cao een duurzaam mobiliteitsbeleid tot stand brengen. Tot die tijd wordt de kilometervergoeding verhoogd van 9 naar 19 cent per kilometer, waarbij de maximale reisafstand die voor vergoeding in aanmerking komt, wordt teruggebracht van 50 km naar 35 km (enkele reis). Daarnaast komt voor medewerkers die werkzaam zijn op Schiphol Centrum, de eigen bijdrage voor het parkeren te vervallen.
Iedereen gaat er met deze afspraak op vooruit. Het effect op je netto vergoeding is uiteraard afhankelijk van de reisafstand tot je werk. Als je daarnaast gebruikmaakt van het fiscale voordeel van verrekening van de resterende vervoersvergoeding is – mede afhankelijk van de hoogte van je inkomen – het voordeel een bedrag van ongeveer tussen de 28 en 80 euro netto per maand.

Overige onderwerpen
Zoals jullie kunnen lezen zijn er meer afspraken gemaakt.

  • De Part66 vergoeding voor technici wordt geïndexeerd met de afgesproken loonrondes en de Technische autorisatie- en expertisevergoeding (TEAV) wordt verlengd en deels verhoogd.
  • De studieregeling (Bijlage 19) wordt gemoderniseerd, waarbij o.a. de beperking qua opleiding wordt geschrapt en er geen maximale hoogte meer is qua budget.
  • Vervangende vrije tijd die wordt opgebouwd door overwerk of extra werk wordt vanaf 1 juni 2022 toegevoegd aan het Medewerkersverlof (in plaats van aan het KLM-verlof).
  • KLM zet het lokaal overleg bij Passenger Services voort en is daarbij bereid te onderzoeken hoe het perspectief op 8 uursdiensten verbeterd kan worden.
  • In verband met de grote drukte op Schiphol kan van 1 juli 2022 tot einde zomerdienst door leidinggevende de aanwezigheid die niet langer is dan een ½ uur alsnog worden gecompenseerd in vrije tijd.
  • Introductie van een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag en een éénmalige faciliteitenvergoeding van 300 euro netto.
  • Mogelijkheid (pilot) om – onder voorwaarden – 2x per jaar (maximaal 8 weken) vanuit het buitenland te kunnen werken.
  • Verder zijn er studieafspraken gemaakt over dienstreizen, pensioen, diversiteitsverlof, uitbreiding autorisaties en worden een aantal cao-artikelen aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving.

Wat vindt De Unie van het resultaat?
Het is een ingewikkeld en moeizaam traject geweest, maar met het bereikte resultaat zijn we tevreden. De Unie heeft als voorwaarde om tot een nieuwe cao te komen altijd gezegd dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moet stoppen. En dat is nu een feit!

Daarnaast zijn de cao-afspraken die we gemaakt hebben prima te noemen. De loonafspraak van in totaal 4% structureel (en door de bodem van 80 euro voor sommigen veel meer) dekt weliswaar niet de huidige hoge inflatie, maar is zeker marktconform in Nederland. Daarbij moet wel gezegd worden dat de ingangsdata van de verhogingen wat ons betreft eerder hadden gemogen. Echter, door de complexiteit en mogelijke effect op al uitgekeerde NOW-steun van de overheid aan KLM, bleek dit helaas niet haalbaar. Ook de verhoging van de reiskosten pakt voor iedereen positief uit. En de ‘overige afspraken‘, zoals het regelen van een vergoeding voor thuiswerken en het ‘omzetten van verlof van KV naar MV bij overwerk‘, zijn eveneens mooie verbeteringen.

Geen hogere loonafspraak in andere KLM-cao’s
Nu is het zo dat de Grond cao de eerste KLM cao is waar een resultaat is bereikt. Daarbij zou de indruk kunnen ontstaan dat bij de vliegers– en/of cabine cao later andere (lees betere) loonafspraken zouden kunnen worden gemaakt. Om deze indruk weg te nemen heeft KLM met de loonparagraaf voor grondpersoneel zich eraan verbonden dat de loonparagraaf in het cabine– en/of het vliegerdomein over de periode 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023 niet hoger zal zijn dan de overeengekomen procentuele verhoging in het grondakkoord. Voor ons een belangrijk en duidelijk statement. De exacte tekst van deze toezegging kun je ook lezen in de bijlage.

Samengevat
De weg naar dit resultaat was niet eenvoudig, maar over de uitkomst zijn we tevreden. Dit resultaat leggen we dan ook met een POSITIEF stemadvies aan je voor.

Stemmen
De leden hebben een bericht ontvangen om hun mening te geven en te kunnen stemmen om tot een zo representatief mogelijke uitslag te komen. Met hopelijk een positief resultaat.

Als laatste nog even het volgende:

Zomerbonus
Inmiddels alweer enige tijd geleden is het ‘Schiphol akkoord’ tot stand gekomen. In dit akkoord zijn o.a. afspraken gemaakt over de zomerbonus en ‘liscence to operate’. Deze afspraken gelden voor een deel van het KLM-personeel, werkzaam in de operatie bij Ground Services. In de hier te lezen brief bevestigt KLM formeel uitvoering te zullen geven aan beide onderwerpen. KLM zal betrokken medewerkers hierover verder informeren.

Arbeidsmarkttoeslag
Het is duidelijk dat ook KLM soms moeite heeft met het werven van nieuw personeel. Vooral schaarste op de arbeidsmarkt is daarvan de oorzaak. Hoewel KLM een goede cao heeft, blijkt toch dat bij sommige functies de beloning een belemmering is voor het werven of behouden van personeel. Nu biedt de huidige cao – na goedkeuring van bonden – KLM de mogelijkheid voor het introduceren van een specifieke arbeidsmarkttoeslag. Op verzoek van KLM hebben de grondbonden KLM daarvoor gedispenseerd voor een periode van 3 jaar. Het betreft hier dus geen nieuwe cao-afspraak, maar een dispensatie binnen een al bestaande cao-afspraak.
Hier tref je een brief aan waarin een en ander verder is beschreven.
Tot zover deze info.

Contact

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een bericht naar emanuel.geurts@unie.nl

Mede namens onze delegatieleden,
Rob Ales, Piet Hein van Walderveen & Guus Ottenhof

Back To Top