skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Update: Cao En Lopende Zaken

KLM update: cao en lopende zaken

  • KLM

De afgelopen periode heeft De Unie regelmatig met KLM gesproken over uitwerkingen van de cao en lopende zaken. Hierbij een update van wat er zoal is besproken.

Mobiliteitsafspraken

In de cao-onderhandelingen heeft KLM ingezet op het wijzigen van de mobiliteitsafspraken. Daar zijn we tijdens de onderhandelingen niet uitgekomen. Vervolgens zijn de mobiliteitsafspraken, die zijn vastgelegd in een aparte cao, met één jaar verlengd. KLM heeft deze cao opgezegd per 1 januari 2021. Dat wil zeggen dat vanaf dan bijlage 15 van de cao van toepassing is bij reorganisaties, tenzij er andere afspraken (ter vervanging van bijlage 15 en de huidige mobiliteitsafspraken) worden gemaakt. In ieder geval spreken vakorganisaties en KLM elkaar over medewerkers die langdurig (langer dan een jaar) in het transitiecentrum verblijven. Misschien dat die gesprekken ook leiden tot duurzame afspraken vanaf 2021.

Cafetariadagen

KLM heeft uitleg gegeven over de handelswijze van KLM als het gaat om aangekochte vrije dagen. Dat zijn cafetariadagen, of via het DI-budget aangekochte dagen. In de cafetariaregeling staat dat deze dagen na aankoop 12 maanden geldig zijn en daarna komen te vervallen. Tot zover is er nog niet zoveel aan de hand. Maar na de uitleg van KLM blijkt er onzekerheid te bestaan over deze dagen. KLM meent dat deze dagen pas worden afgebouwd, nadat alle dagen die al langer bestaan, zijn afgebouwd. En daar wringt de schoen, want je kan als medewerker dus niet zelf aangeven welke verlofdag je opneemt. Hierover zijn we met KLM in gesprek. Wij zijn van mening dat deze afbouwvolgorde niet noodzakelijkerwijs volgt uit de afspraak in de cao. Zijn er hier problemen mee, geef het aan ons door.

Pensioen

Er is veel aan de hand op het pensioenvlak. Enerzijds is er het (landelijke) pensioenakkoord. Daar wordt in stuurgroepen hard gewerkt aan invulling van de doelen. De AOW-leeftijd schuift al wel minder snel op, maar er is nog niets te zeggen over de andere afspraken: een nieuw contract, degressieve opbouw, eerder indexeren en eerder korten. Maar ook: langer verlof sparen om eerder te kunnen stoppen en het (tijdelijk) niet heffen van een RVU-boete (een boete die een werkgever krijgt als hij medewerkers vervroegd laat uittreden). Maar dichterbij huis moet ook iets gebeuren: de hoogte van de pensioenpremie die wordt ingelegd is niet meer toereikend voor de pensioenopbouw die we hebben afgesproken. Dat heeft alles te maken met de gedaalde rente en uitkomsten van de commissie parameters die een nog lagere voorschrijft voor 2021. Dit jaar is de premie al krap en het ziet er naar uit dat de premie fors omhoog moet om de opbouw in 2021 te kunnen betalen. We spreken al jaren over het toekomstbestendig maken van de pensioenregeling en vorig jaar is er nog een werkgroep geweest (waar ook een kaderlid van De Unie zitting had) die hierover advies heeft gegeven. Kortom: De Unie, de andere vakorganisaties en KLM zullen in gesprek moeten gaan over de gevolgen voor de pensioenregeling.

OSG

De introductie van OSG, het nieuwe functiewaarderingssysteem die het A- en T-systeem vervangt, loopt vertraging op. Deze zou per 1 april 2020 worden geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat de salarisdag (de doorgroei in je schaal) zou gaan volgens het nieuwe systeem en bijbehorende salarisschaal. Als je dan in het nieuwe systeem nog ruimte hebt, dan kan je met die salarisdag meegroeien. Om bij de introductie aan te sluiten bij de afspraken, hebben we nu afgesproken om de introductie én de salarisdag met 2 maanden op te schuiven naar 1 juni 2020. De salarisstap die je per 1 juni 2020 maakt, heb je dan 2 maanden gemist. Die wordt dan als eenmalig bedrag alsnog gecompenseerd.

Technische expertise en autorisatievergoeding

Bepaalde medewerkers binnen E&M komen in aanmerking voor een tijdelijke vergoeding. Dat hebben we zo afgesproken in de cao en heeft te maken met de krappe arbeidsmarkt en de druk die daardoor bestaat voor de medewerkers op die afdelingen, terwijl ze ook nog eens nieuw personeel moeten inwerken. De afspraak is dat deze vergoeding per 1 oktober 2019 zou worden toegekend. Deze is echter nog niet tot uitbetaling gekomen. Zoals het er nu naar uitziet zal de uitbetaling in maart 2020 worden gedaan, met terugwerkende kracht vanaf oktober 2019.

Andere zaken

Vakorganisaties en KLM zijn nog bezig met de uitwerking van een aantal cao-onderwerpen. Bijvoorbeeld de nachtdienstvrijstellingen. We hebben hierover afgesproken dat deze meer worden verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Maar hoe gaan we dan verdelen? Daarover moeten we nog spreken. De Unie zet in op een glijdende schaal waarbij eerst gekeken wordt naar de hoeveelheid te verdelen nachtdiensten en de populatie waarover dat verdeeld moet worden. Daarna houd je bij de verdeling rekening met de leeftijd en gezondheid van de medewerkers. Naarmate je ouder bent, word je dan in principe minder in de nachten ingedeeld. Ook het onderwerp ‘jeugdlonen’ staat binnenkort op de agenda. KLM is het niet eens met de lezing van De Unie en de andere vakorganisaties als het gaat om de doorgroei in de jeugdschalen. Wij zijn van mening dat er in deze schalen naar leeftijd wordt beloond. De salarisdag valt in de maand waarin de werknemer verjaart. Aangezien het hier om interpretatie van de cao-teksten gaat waar KLM en vakorganisaties van mening verschillen, wordt dit in arbitrage (een soort rechtelijke uitspraak) beslecht.

Ook gaan we met elkaar in gesprek over het vereenvoudigen en moderniseren van de cao. In een werkgroep gaan we hiermee aan de slag, maar dit moet nog worden opgestart. De afgelopen twee cao’s was ik, Erwin Rog, de belangenbehartiger vanuit De Unie. Gertjan Tommel gaat het stokje van mij overnemen als belangenbehartiger voor KLM namens (de leden van) De Unie. Gertjan maakt de komende weken kennis met de stakeholders binnen KLM. Hij heeft kennis van het werk én van de sector.

Back To Top