skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Past Plannen HPO Finance Aan

KLM past plannen HPO Finance aan

Er was een negatief advies van de ondernemingsraad, afkeuring door de vakbonden en acties door de medewerkers bij het hoofdkantoor voor nodig, maar KLM heeft ingestemd om de plannen voor HPO Finance te wijzigen. Een alternatief plan van De Unie en de collega vakbonden, gemaakt in samenwerking met de medewerkers, is inmiddels unaniem door de leden goedgekeurd.

Alternatief plan

Niet langer worden alle werkzaamheden van de meer dan 150 medewerkers uitbesteed. Bij KLM in Nederland blijft een structurele organisatie van 75 fte over. Het werk zal worden gecentraliseerd in een Global Service Center. De invoering van de centralisatie en optimalisatie zal gebeuren in een periode van 5 jaar. Ook is er een verbetering van de Vrijwillige Vertrekregeling afgesproken, die voordeliger is voor medewerkers die kort voor hun pensioen willen vertrekken. (Deze verbetering geldt vanaf 1 augustus 2017 voor alle KLM grondmedewerkers, die van de VVR gebruik willen maken).

Niet naar het TC

Vanwege deze maatregelen hebben KLM en de vakbonden ook de intentie uitgesproken dat geen van de straks boventallige collega’s naar het Transitie Centrum toe hoeft te gaan. Ook zal er in de nieuwe situatie weer geïnvesteerd worden in de medewerkers, de IT en de ondersteuning.

Invloed

Het is een goede zaak dat nu gebleken is dat KLM begrip opbrengt voor de opvattingen van medewerkers, vakbonden en de ondernemingsraad. In een organisatie als KLM zullen er altijd veranderingen nodig zijn. Dat we die ook in goede samenspraak met de werkgever kunnen invullen is een belangrijke positieve ontwikkeling.

De nieuwe adviesaanvragen die bij de ondernemingsraad zullen worden ingediend, hebben nog wel een positief advies nodig. De vakbonden en KLM hebben de ondernemingsraad verzocht om de nieuwe plannen constructief te bekijken.

Afspraken verlofmanagement

Bij de laatste cao is afgesproken dat KLM en vakbonden zouden komen tot “een vereenvoudiging van het verlofmanagement met 2 soorten verlof”. De doelstelling om dat voor 1 januari 2017 in te voeren werd daarbij verschoven naar 1 januari 2018.

Advies

Inmiddels is er een overeenkomst waar alle benodigde afspraken in staan. De basis is dat er straks 2 soorten verlof zijn: KLM verlofdagen en werknemersverlofdagen. Alle andere soorten van verlof – zoals ER, EVD, VV, BW, VO,OV, CL, CF en CT – en alle daarbij horende verschillende regelingen komen daarbij dan te vervallen. De overeenkomst heeft wel de instemming van de leden van alle 5 de grondvakbonden nodig.

De kaderleden in de Bedrijfsledengroep (BLG) van De Unie hebben de overeenkomst beoordeeld. Voor individuele medewerkers kunnen deze afspraken, voor- of nadelige gevolgen hebben. Collectief gezien legt de BLG de afspraken met een positief advies aan je voor.

Twee soorten verlof

Het belangrijkste is dat de status van alle KLM verlofdagen hetzelfde is, dus ze worden altijd vooraf ingeroosterd in je basisrooster. Ze vervallen niet aan het einde van het jaar. Ze vervallen wel allemaal als je ziek wordt (behalve tijdens het lopende rooster opgebouwd verlof, zoals voor overwerk of een dienstreis). Maar daar tegenover staat dat je straks ook opbouwt bij ziekte, wat met CF niet het geval was.
Ook belangrijk: ingeroosterde KLM verlofdagen kunnen niet worden ingetrokken, dat geeft je dus meer zekerheid in je rooster. Ook de werknemersdagen (wettelijk- en bovenwettelijke vakantiedagen) worden voortaan allemaal gelijk behandeld. Alleen vervallen bovenwettelijke dagen wel na 5 jaar, dus je moet je verlofsaldo wel in de gaten houden, zeker als je al veel dagen hebt staan.

Bekijk hier de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie.

Aan het begin van het jaar kun je nog steeds wel zien welke soorten verlof er berekend zijn op basis van je rooster, zoals de ER en het aantal vakantiedagen waar je recht op hebt. Daarna gaan alle dagen in de twee ‘potten’ en worden verder naar soort gelijk behandeld.

Verandering in de roosterregels

Om de twee soorten verlof mogelijk te maken, zijn er ook veranderingen nodig in de cao.
De wijzigingen zijn:

– Geen diensten meer onder KLM verlof;
– KLM verlof wordt niet in de weekenden ingeroosterd;
– Al het KLM verlof wordt ingeroosterd in de basisroosters;
– Ingeroosterd KLM verlof kan niet meer worden ingetrokken;
– Verlof dat tijdens de roosterlooptijd wordt opgebouwd (oude VO, CL en CT), wordt in het persoonlijk rooster ingeroosterd met een aanzegtermijn van minimaal 14 dagen. Dit verlof kan nog wel worden ingetrokken (aanzegtermijn 5 dagen);
– KLM verlof wordt bij fulltimers ingeroosterd in dagen van 8 uur;
– Al het KLM verlof vervalt bij ziekte;
– Als er aan het eind van het jaar 40 uur (5 dagen) of meer KLM verlof staat, gaan dagen boven 40 uur naar het werknemersverlof (categorie bovenwettelijk). Is er een tekort aan KLM verlof van 40 uur of meer, dan zuivert KLM aan tot -40 uur;
– De cao-regel “het aantal opeenvolgende diensten in een reeks bedraagt ten minste 2 en ten hoogste 7. Voor werknemers in deeltijd kan een reeks uit 1 dienst bestaan.” geldt niet bij de inroostering van KLM verlof. Een reeks die wordt onderbroken door KLM verlof geldt als 1 reeks;
– Bij parttimers wordt verlof afgebouwd volgens de in het rooster voorkomende dienstlengtes (zoveel mogelijk naar rato);
– Opbouw van CF (doordeweekse feestdagen) niet meer afhankelijk van wel of niet ziek zijn;
– CF verlof wordt toegevoegd aan het saldo KLM verlof aan het begin van het kalenderjaar (en dus ingeroosterd in het basisrooster);
– Voor deeltijders wordt CF berekend naar rato van het deeltijdpercentage;
– Correctie van de ploegendiensttoeslag bij verlof of ziekte in het weekend vervalt;
– De opbouw van extra ER bij het inkorten van een dienst vervalt;
– Afbouw van verlofstuwmeren wordt opgenomen in de aanwezigheidsfactor van het rooster (als er geen vervanging geregeld is).

Overgangsmaatregelen

De genoemde wijzigingen in de regels hebben – afhankelijk van je rooster – ook consequenties. Zo kan het niet meer hebben van diensten onder KLM verlofdagen leiden tot een lagere ploegendiensttoeslag en/of minder opbouw van ER uren. Maar als je daar tegenover bijvoorbeeld regelmatig vrij nam in het weekend, geven de nieuwe afspraken je weer een voordeel.

We hebben afspraken gemaakt rond de invoering van de nieuwe regeling:

– Al het opgebouwde verlof tot en met 31 december 2017 gaat naar de categorie bovenwettelijk werknemersverlof;
– De resterende compensatie doordeweekse feestdagen (CF) en dienstreizen/stationering (CT) gaan naar de categorie KLM verlof (en moeten dus in het basisrooster 2018 komen te staan);
– Wie 1 januari 2018 meer dan 100 of meer dagen werknemersverlof heeft staan (parttimers naar rato), wordt in de gelegenheid gesteld extra verlof op te nemen tot 1 januari 2023;
– KLM zal in overleg met deze werknemers een plan van aanpak maken voor het opnemen van extra verlof;
– KLM en werknemer hebben een inspanningsverplichting om voornoemd verlof af te bouwen;
– Afspraak kan ook zijn dat het verlof wordt gebruikt voorafgaand aan pensioen met een ingangsdatum voor 1 januari 2023;
– Voor augustus 2017 bestaande individuele schriftelijke afspraken over afbouw van verlof blijven gelden;
– Heb je op 31 december 2022 nog steeds meer dan 100 dagen verlof staan, dan wordt het meerdere uitgekeerd;
– Kon je het verlof niet opnemen door afwijzingen, dan geldt een hardheidsclausule;

Ook zijn er een aantal compensaties overeengekomen:

– Bij een verschil tussen oude en nieuwe ploegendiensttoeslag van 1 uurloon max of meer, geldt eenmalige een betere afbouwregeling in plaats van de bestaande cao afspraak:
– bij een afbouw van 1 tot 2 uurlonen max, vindt afbouw na 3 maanden plaats;
– bij een afbouw van 2 tot 3 uurlonen max, vindt afbouw in 2 gelijke delen na 3 en 6 maanden plaats;
– bij een afbouw van 3 tot 4 uurlonen max, vindt afbouw in 3 gelijke delen na 3, 6 en 9 maanden plaats;
– bij een afbouw van 4 uurlonen max of meer vindt de afbouw in 4 gelijke delen na 3, 6, 9, 12 maanden plaats.
– Parttimers in deeltijd met diensten van 8 uur of meer, krijgen eenmalig 3 maal het verschil tussen het verlofsaldo CF 2017 (op basis van de oude regeling) en het verlofsaldo CF in 2018 (op basis van de nieuwe regeling) bij het KLM verlofsaldo op 1 januari 2018;
– Bij een rooster waarin ER in losse uren wordt ingeroosterd, krijgen de werknemers eenmalig
– 3 maal het verlof van de opbouw van aan ER over 2017 bij het KLM verlofsaldo op 1 januari 2018.
– Dagdienst medewerkers van wie het KLM verlof vanaf 1 januari 2018 is vervallen wegens ziekte, kunnen tot januari 2021, op hun verzoek, die dagen opnieuw laten inroosteren.

Daarnaast zijn nog een tweetal ‘controles’ afgesproken:

– We monitoren twee jaar of niet oneigenlijk wordt ingeroosterd met alleen als doel om ploegendiensttoeslag te verlagen, terwijl bedrijfsdrukte wel aanwezigheid vereist;

– Na 1 januari 2020 wordt het terugvragen van KLM verlof bij ziekte geëvalueerd.

De Unie vraagt alle kaderleden in de GC’s om extra alert te zijn op de juiste uitvoering van deze afspraken. Als er afwijkingen of problemen worden geconstateerd, zullen deze door ons in het Extern Overleg (vakbonden-KLM) worden neergelegd. Lees hier de voor- en nadelen.

Bijzondere afspraak Passenger Services

Binnen PS kunnen CL dagen worden opgebouwd, als er meer wordt gewerkt na ruilingen. Dat is niet zoals een CL dag in de cao bedoeld is, maar lokale bedrijfsleiding en groepscommissies mogen wel samen afspraken maken over een vakantieregeling. Nu de CL dagen verdwijnen, zal voor de afspraken bij PS een alternatief gevonden moeten worden. Daarover is afgesproken dat “KLM gezamenlijk met de betrokken groepscommissie en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties de toepassing van CL dagen binnen de verlofregeling zal bespreken, met als doel te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.”

Er komt dus een andere (soortgelijke) oplossing voor de meer gewerkte dagen, maar die zullen geen CL meer genoemd kunnen worden.

Volledige tekst

In deze nieuwsbrief zijn de afspraken kort toegelicht. De volledige tekst van de afspraken kun je hier teruglezen. Ook is er een infographic van de afspraken gemaakt (door KLM), deze vind je hier.

Leden beslissen

De basis voor deze nieuwe afspraken is onderdeel van de al eerder goedgekeurde cao. Maar daarbij waren de precieze veranderingen nog niet bekend. Daarom vragen wij de leden van De Unie om hun stem uit te brengen over dit pakket aan wijzigingen.

Ook de geregistreerden van KLM Unie vragen we graag om hun mening. Het besluit wordt echter genomen bij meerderheid van stemmen van de leden.

Stel je vragen

Ik kan mij voorstellen dat je nog vragen of opmerkingen hebt over het één en ander. Jij kunt daarvoor altijd contact met mij opnemen of met Guus Ottenhof  (Shiftleader SPL/K1, voorzitter Bedrijfsledengroep De Unie).

Stemmen

De leden en geregistreerden hebben per e-mail bericht gehad met het verzoek om hun stem c.q. mening door te geven.

Mede namens de overlegdelegatie Piet-Hein van Walderveen, Erik Zwart en Guus Ottenhof,
met vriendelijke groet,

Joop Hofland
Belangenbehartiger

Back To Top