skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Unie: Gebalanceerde Inzet Voor KLM En KLM’ers

Unie: gebalanceerde inzet voor KLM en KLM’ers

De Unie en de collega-vakbonden onderhandelen al een tijd met KLM over twee dossiers: een sociaal plan en de bijdrage van jou en je collega’s in herstel en efficiëntieverbetering van KLM. Een krappe week voor de deadline van 1 oktober is het tijd voor een tussenbalans. De belangrijkste boodschap: op beide fronten maken we wel stappen maar ligt een akkoord nog niet binnen handbereik. En hoewel we hebben afgesproken om vooral over het proces te communiceren, zien we dat links en rechts toch wat flarden van de inhoud de wereld in worden geslingerd.

Nog niets definitief
We ontvangen signalen dat er bij een flink aantal collega’s al de indruk wordt gewekt dat ze de KLM moeten verlaten. Geruchten die rondgaan binnen KLM, je divisie, afdeling of team. We kunnen niet genoeg benadrukken dat nog niets definitief is. De ondernemingsraad moet alles nog van adviezen voorzien. Er moet nog een sociaal plan worden afgesproken, waarin onder andere staat wat uitwisselbare, voortgezette, geschikte, passende of nieuwe functies zijn. Hierin moet ook aandacht zijn voor de manier waarop we boventallige KLM’ers gaan (her)plaatsen.

In andere woorden: niemand weet nog precies hoe de definitieve besluiten eruitzien en niemand kan jou vertellen dat jij je baan verliest. Laat je dus niet gek maken. Er kan hooguit een voorgenomen besluit in een adviesaanvraag staan dat jouw functie komt te vervallen. Maar dat is dus niet definitief, en dat hoeft het ook niet te worden. De Unie adviseert je dan ook om nu het gesprek nog niet aan te gaan met KLM over de adviesaanvragen en wat die voor jou betekenen. Er is nog te veel onduidelijk om daar een zinnig gesprek over te voeren. Je kunt ervan uitgaan dat de definitieve ingangsdatum van de herstructureringsplannen op of na 1 januari 2021 is.

Unie-inzet versus KLM-inzet voor sociaal plan
Om de gevolgen van de herstructurering voor de arbeidsvoorwaarden van jou en je collega’s zo klein mogelijk te maken, willen we zorgvuldige afspraken maken in een sociaal plan. De Unie vindt het belangrijk dat we zoveel mogelijk KLM’ers aan boord houden. We denken dat dit ook goed mogelijk is, in het licht van het vertrek van zo’n 2.700 collega’s. Daarom zetten we in op afspraken om zoveel mogelijk boventalligheid en overtolligheid te voorkomen.

Maatregelen om overtolligheid te voorkomen
Bijvoorbeeld door het aantrekkelijk te maken om (tijdelijk) in deeltijd te gaan werken met een toeslag op je loon. Of in deeltijd te gaan werken en met deeltijdpensioen te gaan. Ook proberen we een nieuwe vrijwillige vertrekregeling te maken voor KLM’ers die bij de vorige nog geen plan B hadden, maar nu wel. Voorzien de vakbonden en KLM ergens boventalligheid? Dan zetten we dit soort maatregelen in.

Plaatsingscommissie
De Unie zet ook heel hard in op een zogenaamde plaatsingscommissie, een onafhankelijk orgaan dat de regie heeft over plaatsing van de juiste mensen op de juiste functies. Deze zorgt ervoor dat de (her)inrichting van de KLM-organisatie zorgvuldig gebeurt. Zo moet de commissie onder andere controleren of het afspiegelingsbeginsel goed wordt toegepast. Met bijvoorbeeld een plaatsingscommissie willen we voorkomen dat er een situatie ontstaat als in de HPO: collega’s die moeten solliciteren op hun eigen functie, alleen omdat de functietitel is veranderd. Op dit voorstel is KLM nog niet ingegaan.

Overtolligheid en herplaatsing binnen KLM-groep
Is er toch overtolligheid binnen jouw organisatie-eenheid ontstaan, ondanks onze inspanningen? Dan willen we de herplaatsingsmogelijkheden binnen de KLM-groep zo ruim mogelijk bekijken. We weten dat er weinig tot geen zijn, maar toch moeten we er alles aan doen om de mogelijkheden díé er zijn, maximaal te benutten. KLM ziet dit voorstel ook wel zitten.

Bemiddelingstermijn
De vakbonden zetten in op het in stand houden van een bemiddelingstermijn van twaalf maanden voor overtollige KLM’ers. Deze termijn staat namelijk nu al in Bijlage 15 van de cao. In die periode wordt er gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden binnen de KLM-groep, maar ook buiten KLM. We willen ook afspreken dat je bij die zoektocht naar nieuw werk wordt ondersteund met scholing, netwerken en outplacement. KLM wil vooralsnog niet verder gaan dan een bemiddelingstermijn van maximaal zes maanden.

Opzegtermijn
Je opzegtermijn hangt af van de duur van je dienstverband en varieert van 1 maand als je kort bij KLM werkt tot 4 maanden als je ruim 15 jaar in dienst bent. De vakbonden willen graag dat deze termijn pas ingaat na de bemiddelingstermijn. Zo blijf je nog minimaal 13 en maximaal 16 maanden in dienst van KLM nadat definitief is besloten dat je overtollig bent. KLM wil met ons afspreken dat je al na 3 maanden afscheid moet nemen als je minder dan 5 jaar in dienst bent, en na 6 maanden als je ruim 15 jaar bij KLM werkt.

Beëindigingsvergoeding
De Unie heeft altijd aangegeven dat gedwongen vertrek een hogere vergoeding met zich mee moet brengen dan vrijwillig vertrek. KLM is zich daarvan bewust en stelt het volgende voor als beëindigingsvergoeding bij gedwongen vertrek:

* Ben je minder dan tien jaar in dienst? Dan krijg je een half maandsalaris per dienstjaar.
* Langer dan tien jaar in dienst? Dan krijg je één maandsalaris per dienstjaar.

Maar er is een addertje: KLM stelt voor om de maximale vergoeding af te toppen op vijftien maanden. In de VVR2020 was dit achttien maanden. De bonden stellen een maximum voor van 24 maanden.

Overbrugbaar verschil
Een week voor de deadline zit er nog een flink gat tussen wat de vakbonden willen en waartoe KLM bereid is. Toch proeven we aan beide zijden echt de wil om hier een brug over te slaan. Uiteindelijk is dat in het belang van alle KLM’ers, en daarmee ook voor KLM. De onderhandelingsdelegatie van De Unie doet in ieder geval haar uiterste best om tot een akkoord te komen over een sociaal plan. Wanneer dat is gelukt, kun jij er je stem over uitbrengen.

Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage aan herstel en efficiëntieverbetering KLM
Over het dossier ‘sociaal plan’ zijn we optimistisch. Dat zijn we een stuk minder over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, en de mogelijkheid om de verschillende standpunten te overbruggen. Volgens ons moeten we die bijdrage in alle vrijheid kunnen uitonderhandelen. KLM houdt helaas heel erg vast aan de staffel van nul procent voor modale inkomens (€ 36.500) tot tenminste twintig procent voor driemaal modale inkomens (€ 109.500).

Loonsverhoging tweemaal 2,5 procent niet uitkeren
De Unie was, is en blijft van mening dat deze staffel slechts een mogelijke invulling is. De staffel vertegenwoordigt een bepaalde waarde en het gronddomein moet die bijdrage tijdelijk leveren. Naast een forse reductie van het personeel. Op basis van de staffel geeft KLM aan dat er een bijdrage van het grondpersoneel moet zijn van 60 miljoen euro.

Keer je de loonsverhogingen van tweemaal 2,5 procent van augustus 2020 en 2021 niet uit, dan bespaar je daarmee 56 miljoen euro. Hoewel je dan natuurlijk van het hele grondpersoneel een tijdelijke bijdrage vraagt, lijkt dat in de huidige situatie het enige juiste. Wij zouden het raar vinden om in deze ongekende crisis een deel van de medewerkers een loonsverhoging te geven, terwijl een ander deel die niet krijgt, én zelfs extra moet inleveren.

Aangepaste staffel
We komen niet aan de benodigde 60 miljoen euro door alleen de loonsverhogingen achterwege te laten. Er moet nog een extra bijdrage zijn. Die kan dan toch in de vorm van een staffel, waarbij de hogere inkomens meer bijdragen dan de lagere. Ons idee: omdat iedereen al 5 procent bijdraagt door de loonsverhogingen in te leveren, hoef je over de eerste € 54.750 geen bijdrage te leveren. Dat noemen we dan de bijdragevrije voet. Over alles daarboven ga je bijdragen op grond van een staffel die loopt tot 15 procent vanaf € 109.500. Bijvoorbeeld:

* Verdien je € 73.000 – tweemaal modaal? Dan is je extra bijdrage (73.000 – 54.750) * 5 procent = € 912,50 op jaarbasis.
* Verdien je € 91.250 – tweeënhalf maal modaal? Dan is je extra bijdrage (91.250 – 54.750) * 10 procent = € 3.650 op jaarbasis.
* Verdien je € 109.500 of meer – driemaal modaal? Dan is je extra bijdrage (109.500 – 54.750) * 15 procent = € 8.212,50 op jaarbasis.

Uit welk potje deze bijdrage komt, is nog onderwerp van gesprek. We proberen in ieder geval om je basissalaris volledig te ontzien. Denk bijvoorbeeld eerder aan je DI-budget, winstdelingsregeling 2019 of bovenwettelijk verlof.

Verschil tussen bonden onderling, maar ook tussen KLM en bonden
We zien dat er principiële verschillen zitten tussen de bonden onderling die niet zomaar zijn opgelost. Dat maakt het proces complex. Wij vinden dat bovenstaande invulling van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in de huidige situatie redelijk en billijk is. Dat die recht doet aan de oproep van:
* politiek en collega-vakbonden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen;
* KLM dat alle schouders wat van de last moeten dragen;
* alle KLM’ers om afspraken te maken die zo min mogelijk impact hebben op het huishoudboekje.

Wij vinden dat we met ons voorstel een goede balans hebben gevonden in de belangen van alle belanghebbenden. We hopen dat jij en je collega’s dat ook vinden en ons daarin ondersteunen.

Pensioen
Als laatste nog het volgende. Tussen alle onderhandelingen door over sociaal plan en een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, hebben we ook nog een onderhandelingsresultaat bereikt op het gebied van pensioen. We komen daarover binnenkort met een uitgebreide nieuwsbrief. Daarnaast richten we een telefonisch spreekuur in van Unie-pensioendeskundigen, die klaarstaan om je vragen te beantwoorden. We zorgen ervoor dat je twee weken kunt stemmen over het onderhandelingsresultaat. Houd je mail en onze website in de gaten.

Tot slot
28, 29 en 30 september 2020 hebben we onderhandelingsdagen met KLM staan. We zullen die tijd gebruiken om tot overeenstemming te komen. Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of de onderhandelingen met KLM? Neem gerust contact met ons op via gertjan.tommel@unie.nl [mailto:gertjan.tommel@unie.nl] of 06-5252 2034. Ken je nog collega’s die zich niet hebben geregistreerd op klm.unie.nl? Laat ze zich aanmelden, dan bereiken we zoveel mogelijk KLM’ers.

Back To Top