skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Cao-overleg: Hoe Verhouden KLM En Vakorganisaties Zich?

Cao-overleg: hoe verhouden KLM en vakorganisaties zich?

Woensdag 3 juli zijn we met de andere vakorganisaties en KLM per domein naar de belangrijkste inhoudelijke voorstellen gaan kijken. We hebben alleen stil gestaan bij de inhoudelijke voorstellen die vanuit werknemerspartijen zijn ingebracht en de reactie daarop vanuit KLM. Als het gaat om loonsverhoging hebben we alleen geconstateerd dat we elkaar daar nog zeker niet op gevonden hebben, maar dat dit onderwerp op de multi-tafel ligt. Deze dag hebben we benut om per domein met KLM te overleggen en een kort multi-overleg om stil te staan bij het proces.

Inhoudelijke punten naast de hoofdthema’s

Naast de thema’s Duurzame Inzetbaarheid en Roosters en Flexibiliteit die in co-creatie tot oplossingen moeten leiden, hebben we nog een aantal andere zaken geagendeerd. Dat zijn:

 • Vakantietoeslag over ORT (wij zijn van mening dat dit nu al zo geregeld is, maar omdat KLM daar anders over denkt gaan we dit via arbitrage beslechten. Wat ons betreft wordt het ongeacht de uitkomst van arbitrage, op deze wijze geregeld in de (toekomstige) cao).
 • Geen rare verschillen bij de betaling van de WDR op basis van inkomen (nu hadden sommige jaarinkomens een lagere netto betaling in vergelijking met collega’s die een lager jaarinkomen hebben).
 • Voor MSG 1-3 willen we een deel van het variabele loon omzetten in een vaste uitkering.
 • We willen de werkgelegenheidsafspraken voortzetten.
 • We willen toewerken naar een cao die leesbaarder is en aantrekkelijker voor bestaand en toekomstig personeel. Dat wil zeggen dat we de cao redactioneel én inhoudelijk willen moderniseren.

De reactie van KLM en wat zij willen

De punten die alle bonden hebben geagendeerd zijn aan bod gekomen. Zoals:

 • KLM wil de arbitrage over de vakantietoeslag over ORT afwachten. Dat wil zeggen dat als daar uitkomt dat het al geregeld is — zoals wij bepleiten  — dit punt dan wordt ingewilligd. Mocht het via arbitrage niet in ons voordeel uitpakken, dan kunnen we dit natuurlijk wel alsnog in een nieuwe cao agenderen.
 • Op het punt van de betaling van de WDR via de werkkostenregeling, heeft KLM begrip voor wat we vragen. Dit levert KLM dan een minder groot voordeel op.
 • In de vorige cao hebben we al afgesproken om MSG-systeem te evalueren. Dit is er (nog) niet van gekomen. KLM is bereid om iets te doen met een gedeelte van de variabele beloning. Alternatief is dat we alsnog een goede evaluatie doen en op basis daarvan tot een afgewogen herijking komen.
 • De werkgelegenheidsgarantie zoals we die voor deze cao hebben afgesproken willen we continueren. KLM wil in dit kader weten wat er uit de gesprekken komen over de mobiliteitsafspraken (die afspraak loopt eind dit jaar af).
 • Het leesbaar maken van de cao is geen bezwaar voor KLM. KLM verwacht echter dat het niet eenvoudig zal zijn. De cao van KLM bestaat iets minder lang dan 100 jaar, maar kent veel historie. Het helpt als we dan echt durven te moderniseren en in te korten. Ook op inhoud pleiten we voor een aantrekkelijkere cao.
 • KLM wil ook nadenken over duurzamere mobiliteitsoplossingen en een Bring Your Own Device-budget voor MSG. Dit is nog niet verder ingevuld.
 • Ook kunnen we praten over het continueren van de 80-90-100 regeling. De wijze waarop: duur en inzet van eigen dagen, moet nog worden besproken.

Hoe verder?

Dinsdag 9 juli praten we weer verder met KLM en de andere bonden van alle domeinen (multi). De grootste zorg zit bij ons in het gegeven of we ook op loon tot overeenstemming kunnen komen. Het huidige voorstel van KLM is voor ons onvoldoende. Op basis van de reactie van KLM, verwachten we dat we in de week van 9, 11 en 12 juli ver te kunnen komen. Uiteraard moeten we dan op inhoud én op loon elkaar weten te vinden.

Ook voor je collega is het nooit te laat om lid te worden
Ken jij nog collega’s die niet lid zijn van De Unie? Als ze invloed willen uitoefenen op hun arbeidsvoorwaarden en stemmen over cao-resultaten of arbeidsvoorwaardelijke zaken willen agenderen? Dat kan heel gemakkelijk via het lidmaatschap. De Unie is er namelijk voor jou. Ook wij hebben een blauw hart! Ontdek wat we doen en wat jouw ledenvoordelen zijn. Wil je informatie ontvangen over actualiteiten? Registreer je gratis en stem anoniem mee.

Wil jij eenvoudig op de hoogte blijven van de KLM cao-updates? Word dan lid van de ‘KLM Unie’ LinkedIn-groep. Hier delen we ook de updates over de cao-onderhandelingen, -veranderingen en doen we regelmatig verslag van de periodieke overleggen. Zo weet jij altijd wat er speelt, kun je invloed uitoefenen en meepraten over de onderwerpen die jíj belangrijk vindt.

Back To Top