skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Akkoord Dispensatie Cao Overige Maatregelen

Akkoord dispensatie cao overige maatregelen

De Unie heeft samen met de andere grondbonden met KLM afspraken gemaakt over een tijdelijke dispensatie van de cao. Deze dispensatie gaat over toekennen en intrekken KV-dagen/-uren, op korte termijn aanpassen van je diensten/rooster en opbouw en afbouw van jouw MV-dagen/uren. De set aan afspraken kun je hier downloaden. De afspraken spreken voor zich – lees ze alsjeblieft eerste even voordat je deze nieuwsbrief verder leest – maar hierna willen we toch wat nadere toelichting geven. De afspraken gelden alleen voor de NOW-periode.

Opbouw = Afbouw MV

Met betrekking tot de medewerker verlof (MV-)afbouw heeft De Unie een aantal “dempende” suggesties gedaan ten opzichte van het oorspronkelijke KLM-voorstel. Deze suggesties zijn gelukkig overgenomen. Je moet hierbij denken aan de maatregel dat reeds opgenomen verlof, of nog voor 10 april in te dienen verlofaanvragen voor de NOW-periode, meetelt in het af te bouwen MV. Daarmee heeft de medewerker zelf grotendeels controle over gedurende deze NOW-periode op te nemen MV-dagen/uren. Dat daarnaast medewerkers met tussen de 0 en 11,25 dagen (= 90 uur) geprognotiseerde (eindsaldo eind 2020) MV, minder of niet geraakt worden door de maatregelen was voor De Unie van belang. Tevens heeft De Unie het voor elkaar gekregen dat in bijzondere omstandigheden reeds toegekend verlof binnen deze NOW-periode anders ingedeeld kan worden. Maar let op, alleen in bijzondere omstandigheden. Je zult daartoe zelf het initiatief moeten nemen richting je leidinggevende.

Flexibiliteit in roosters, diensten en KV-uren

We hebben afgesproken dat KLM dienstaanpassingen (een andere opkomsttijd bijvoorbeeld) op zeer korte termijn kan doorvoeren. Concreet betekent dit dat KLM het zo spoedig mogelijk moet aangeven bij jou, maar uiterlijk 20.00 uur op de dag voorafgaand aan de dag van je dienst.

Deze afspraak geldt ook wanneer KLM je KV-uren wilt toekennen aan het begin van je (supervroege-, vroege-, of dag)dienst. Bij een mid-daagse-, avond-, superavond- of nachtdienst kan KLM uiterlijk 3 uur voor aanvang van de betreffende dienst de KV-uren aanzeggen. Je komt dan later op. KLM kan KV-uren aan het einde van je dienst ook nog tijdens je dienst aanzeggen. Je gaat dan eerder dan gepland naar huis. Het gaat hier uitdrukkelijk om KV-dagen/-uren die nog niet in je basis- of persoonlijke rooster zijn ingedeeld.

Vooral bij het opschalen van de operatie zal de afspraak rond het intrekken van KV-dagen/-uren van stal gehaald worden. Als er opgeschaald gaat worden, dan zal eerste de medewerker met een NOW-dag opgeroepen worden. Als er daarna nog meer collega’s nodig zijn, dan zullen de medewerkers met KV in het persoonlijke rooster opgeroepen worden. Deze KV-dag/-uren worden op een later tijdstip door KLM weer in je persoonlijke rooster gestopt. Als dit nog niet tot de vereiste aantal medewerkers leidt dan zullen collega’s met KV in hun basisrooster opgeroepen worden. Daarbij zal uiteraard ook gekeken worden naar jouw zwaarwegende belangen.

Verder accepteren we de werkwijze van KLM rond de inzet van de KV-dagen van de dagdienst. Deze worden uit de periode Kerst en Oud&Nieuw gehaald en in de NOW-periode ingezet.

Groen licht vanuit de BLG

Gezien de uitermate zorgelijke situatie waarin de luchtvaart zich bevind, heeft de BedrijfsLedenGroep (BLG kaderleden) van De Unie besloten akkoord te gaan met de tijdelijke maatregelen en omwille van de snelheid het groene licht te geven. Dit ook omdat het hier feitelijk gaat om een dispensatie van de cao en geen structurele inhoudelijke aanpassing van de cao. Dat laatste zal altijd door de leden geaccordeerd moeten worden.

De overweldigende meerderheid waarmee het principeakkoord van (alweer) twee weken geleden door de leden is aanvaard (98% voor) en de gesprekken door ons kader op de werkvloer, geven ons de overtuiging dat de leden deze tijdelijke dispensatie als noodpakket ondersteunen. En KLM moet aan de slag, elke dag is er één en elke dag waarop je beter in kan spelen op de situatie bespaart geld.

Wat voor financiële maatregelen hadden we reeds met elkaar afgesproken met steun van 98% van de leden?

  • Voor heel KLM zal de WinstDelingsRegeling (WDR) worden uitgesteld van april naar oktober 2020.
  • De variabele beloning voor MSG (Managers en Specialisten Groep) zal voor 50% uitgesteld worden tot juni 2020 en voor de tweede 50% uitgesteld worden tot oktober 2020.
  • De invoering van het nieuwe functie- en salarisgebouw OSG (ORBA Salarissysteem Grondpersoneel) als vervanging voor het A- en T-systeem zal verder uitgesteld worden naar oktober 2020. Deze was eerder al uitgesteld van april naar juni en wordt nu verder uitgesteld naar oktober 2020. Over het eerdere uitstel tot juni hebben we een compensatie afgesproken, deze hanteren we ook voor de uitstel naar oktober 2020.
  • Eerder heeft KLM al besloten de variabele beloning van directie en executives uit te stellen tot oktober 2020.

Aangekochte cafetariadagen of DI-dagen vervallen dit jaar NIET

Zoals we in onze nieuwsbrief van 24 februari hebben aangegeven, is er de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest rond het vervallen van door jou aangekochte cafetaria of DI-dagen. De Unie heeft zich heel hard gemaakt voor een verruiming van de vervaltermijn. Dit hebben we in de marge van ons overleg rond alle maatregelen weten te regelen. We hebben afgesproken dat de dagen pas na 5 jaar vervallen net zoals al het andere MV. Mocht je de afgelopen tijd dus een brief hebben gehad van KLM waarin de aankondiging staat dat jouw cafetaria- of DI-dagen vervallen, dan kun je die als niet verzonden beschouwen. Een duidelijk positief resultaat voor De Unie-leden (en andere collega’s).

In jouw belang

Voor De Unie is en blijven er drie topprioriteiten, namelijk jouw gezondheid, zekerheid van jouw inkomen en voortbestaan van jouw werkgelegenheid. Met de, in de afgelopen twee weken, gesloten principeakkoorden zorgen we dat voor de NOW-periode deze laatste twee zijn geborgd.

Wat de toekomst brengt kan momenteel niemand voorspellen. De maatregelen vanuit Den Haag zijn verlengd tot 28 april en voor daarna durft niemand een voorspelling doen. We zijn ons allen bewust van de situatie in het land en in de luchtvaart. Het lijkt onontkoombaar dat er na afloop van alle crisismaatregelen wel langdurige gevolgen zullen zijn voor de werkgelegenheid bij KLM. De Unie zal jou, zoals altijd, regelmatig blijven informeren over de laatste stand van zaken bij KLM. Als er in de toekomst verdere afspraken gemaakt moeten worden bij KLM weet dan dat wij staan voor jouw belang en dat van jouw werkgever.

Bedankt

Tot slot willen we jou bedanken voor alle reacties, vragen en opmerkingen. We voelen ons gesteund in het werk wat we voor jou en je collega’s doen. We merken aan al deze reacties dat jij en je collega’s zich ook gesteund voelen door De Unie in wat jullie doen en waar jullie je zorgen over maken. Samen staan we sterker. Zorg goed voor jezelf want alleen dan kan je zorgen voor je naasten en je collega’s.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je een mail sturen naar gertjan.tommel@unie.nl of bellen naar 06-5252 2034.

Met vriendelijke groet,

De Unie-onderhandelingsdelegatie

Guus Ottenhof
Piet-Hein van Walderveen
Erik Zwart
Gertjan Tommel

Back To Top