skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Leden De Unie Stemmen In Met Ultiem Cao Bod

Leden De Unie stemmen in met ultiem cao bod

Een ruime meerderheid van de leden van De Unie stemt in met het ultiem cao-bod van KLM, zoals dat op 18 juli 2016 werd gedaan. In totaal heeft 75% van de deelnemende leden ingestemd met het voorstellenpakket. De verdere antwoorden in de enquête geven nog wel aanleiding om met KLM en de collega bonden te overleggen over ‘verschuivingen binnen het pakket’. Deze ruimte is aanwezig omdat KLM heeft aangegeven dat er geen sprake is van een eindbod.

Resultaten voorstemmers

Van de stemmers gaf 70,0% aan in te stemmen omdat zij vinden dat het pakket past bij de omstandigheden van KLM. 92,2% noemt de werkgelegenheidsgarantie als belangrijkste afspraak, gevolgd door de €1600,- eenmalig (60,3%), de 1% structureel loon per 1 januari 2018 (52,6%) en de verbeterde winstdelingsregeling (50,9%). Ook de nieuwe deeltijd regeling voor pensioen en de tijdelijke regeling voor 60+ scoren hoog in de waardering (37,9% en 31,0%). Van de negatieve voorstellen had 70,9% het bevriezen van bestaande HV-dagen en geen verdere opbouw en 53,1% de leeftijdsonafhankelijke verlofrechten liever niet gezien.

Resultaten tegenstemmers

Ook heeft 25% van de leden aangegeven niet in te willen stemmen met de cao-voorstellen. Daarvan vindt 67,6% dat er teveel negatieve punten voor hen persoonlijk in het pakket zitten en 64,9% vindt dat het grondpersoneel al genoeg heeft ingeleverd. De belangrijkste redenen voor een tegenstem waren het bevriezen van bestaande HV-dagen (88,9%) en geen verdere opbouw en de leeftijdsonafhankelijke verlofrechten (86,1%). De punten die de tegenstemmers liever wel afgesproken hadden zien worden, wijken niet veel af van de voorkeuren van de voorstemmers.

Mening geregistreerden

De geregistreerden van klm.unie.nl konden ook hun mening geven over het ultieme bod van KLM. De uitkomst hiervan geeft een wat minder positief beeld dan bij de leden van De Unie: 64% stemt er mee in, 36% is tegen. Op de andere positieve en negatieve onderdelen van het pakket zijn er alleen kleine verschillen.

Cijfers vs emotie

Opnieuw ligt er een cao-resultaat op tafel dat geen “feest”-akkoord genoemd kan worden. De Unie heeft ook opnieuw geprobeerd om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Na het intrekken van de enorme lijst met verslechteringsvoorstellen van KLM, hebben we na een zeer intensief en complex overleg dit ultieme bod ontvangen. Het wordt nu door de meeste stemmers rationeel beoordeeld als ‘passend bij de omstandigheden van KLM’, maar emotioneel is het eigenlijk een instemming tegen-wil-en-dank. Maar waar het nu om gaat is dat er weliswaar per saldo weer wordt ingeleverd, maar dat daar wel meer zekerheid voor de toekomst tegenover staat. Zowel persoonlijk, vanwege de werkgelegenheidsgarantie als ook voor het bedrijf KLM, omdat de kostenbesparingen direct vertaald worden in groei en daarmee continuïteit van werkgelegenheid.

Groeien in Nederland

Het is uiteraard volkomen duidelijk dat de besparingen door het personeel, alleen ten goede kunnen komen aan groei bij KLM in Nederland. Iedere beweging waarbij die groei wordt overgeheveld naar Frankrijk of elders betekent, wat De Unie betreft, dat alle verslechteringen onmiddellijk komen te vervallen!

Schuiven binnen het pakket

De kaderleden van De Unie in de bedrijfsledengroep hebben over het ultieme bod dezelfde opvatting als de voorstemmers. Samen met hen is gekeken naar nog te bespreken punten met KLM. De volgende zaken zullen door De Unie ter bespreking worden ingebracht:

  • Verlofmanagement: VO (medezeggenschap) dagen naar zeggenschap werknemer, de bijzondere CL dagen bij Passage benamen als ‘CP’ en voegen onder zeggenschap werknemer;
  • Levensfase Bewust Personeelsbeleid: peildatum leeftijd overgangsmaatregel 50+ HV dagen, Regelingen deeltijdpensioen en vaststellen aantal HV dagen verschuiven naar 1-1-2017;
  • Regeling ‘deeltijd voorafgaand aan pensioen’: ook variant 90%-90%-100% mogelijk maken; indien de regeling onverhoopt fiscaal niet meer mogelijk zou raken: dan worden de kosten van KLM voor de hogere pensioenopbouw toegevoegd aan het salaris van de werknemer;
  • DBC: de kostenneutrale toepassing ook over 2017 afspreken;
  • Duurzame inzetbaarheid: concretisering van de voorstellen rond ‘de evaluatie van instrumenten in het kader van duurzame inzetbaarheid’ en ‘de regeling op basis waarvan werknemers een beroep op het opleidings- en ontwikkelingsfonds kunnen doen’.

Terugkoppeling

De ledenraadplegingen bij de collega bonden CNV Vakmensen, NVLT en VHKP lopen nog of zullen binnenkort starten. FNV Luchtvaart verzet zich tegen de cao-voorstellen met acties en aangekondigde werkonderbrekingen. Het is dan ook onduidelijk of en wanneer het afronden van een nieuwe cao mogelijk zal zijn. Uiteraard houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Koninklijk aanbod voor nieuwe leden

Ongetwijfeld ken je collega’s die nog geen vakbondslid zijn. We willen je vragen om hen te overtuigen om lid te worden van De Unie. Op die manier worden zij ook echt gehoord! Juist nu is het extra belangrijk om aangesloten te zijn bij een vakbond met een eigen geluid.

Registeren

Wil je collega (nog) niet lid worden maar wel op de hoogte gehouden worden over het overleg met KLM? Dan kan hij of zij er ook voor kiezen om zich gratis te registreren op ons collegiale platform klm.unie.nl.

 

Joop Hofland
Sr. Belangenbehartiger

Back To Top